Vytvořte fakturu

Informačná technika - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.08.2016
Basic information
Obchodní název Informačná technika
Stav Zničeno
IČO 00684295
TIN 2020300513
DIČ SK2020300513
Datum vytvoření 20 Září 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Informačná technika
Odeská 37
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 448 770 €
Zisk -112 107 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254647321, +421254647322, +421254647323
Fax(y) 0254647322
Date of updating data: 10.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 505,977
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 122,206
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 122,206
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 43,816
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 78,390
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 383,073
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 10,432
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,432
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 10,818
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 10,818
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 307,972
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 301,508
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 301,508
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 914
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,550
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 53,851
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,374
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 52,477
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 698
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 698
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 505,977
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 489,283
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,518
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,518
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,444
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,444
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 576,428
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 857,481
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -281,053
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -112,107
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,694
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 161
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 161
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 6,622
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 6,622
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,705
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,418
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,418
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,969
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 0
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,370
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,697
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 251
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 206
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 206
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 0
Date of updating data: 10.08.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 448,770
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 103,628
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 333,362
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,780
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 546,721
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 42,203
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -4,250
D. Služby (účtová skupina 51) 39,317
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 184,045
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 108,975
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 44,590
4. Sociální náklady (527, 528) 30,480
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,426
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 31,479
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 31,479
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 250,860
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -4,359
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -97,951
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,358
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 58
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 26
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 26
XII. Kurzové zisky (663) 32
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,044
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,044
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,986
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -101,937
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 10,170
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 965
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 9,205
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -112,107
Date of updating data: 10.08.2016
Date of updating data: 10.08.2016