Vytvořte fakturu

INTECH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.01.2017
Basic information
Obchodní název INTECH
IČO 00684511
TIN 2020341939
DIČ SK2020341939
Datum vytvoření 26 Září 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTECH
82412
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 408 758 €
Zisk -277 271 €
Kontaktní informace
Email sekretariat@skintech.sk
webové stránky http://www.skintech.sk
Telefon(y) +421245527355, +421245527359
Mobile(y) +421905668220, +421903431804
Fax(y) 0245527359
Date of updating data: 10.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,942,586
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 250,328
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 5,583
2. Software (013) - /073, 091A/ 5,583
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 57,504
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 57,504
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 187,241
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 187,241
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,673,437
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 9,058
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 9,058
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,219,616
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,219,386
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,219,386
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 230
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 444,763
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,765
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 442,998
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 18,821
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 114
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 18,707
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,942,586
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,079
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 127,866
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 127,866
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 26,203
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 26,203
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 138,281
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 138,281
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -277,271
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,927,507
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 774,056
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,179
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 744,600
12. Odložený daňový závazek (481A) 23,277
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,088,677
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 711,544
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 711,544
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 1,081,546
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,285
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 18,803
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 28,468
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 245,615
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 416
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 64,774
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 20,914
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 43,860
Date of updating data: 10.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,400,776
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,408,758
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,400,776
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -289
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,271
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,683,517
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 230,751
D. Služby (účtová skupina 51) 727,438
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 704,040
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 497,298
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 184,522
4. Sociální náklady (527, 528) 22,220
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,527
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,971
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 24,971
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -9,210
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -274,759
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 442,298
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,753
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 53
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 53
XII. Kurzové zisky (663) 11,700
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,434
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,015
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,419
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 5,319
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -269,440
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,831
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,889
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 4,942
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -277,271
Date of updating data: 10.01.2017
Date of updating data: 10.01.2017