Vytvořte fakturu

CENEKON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CENEKON
IČO 00684759
TIN 2020298115
DIČ SK2020298115
Datum vytvoření 04 Září 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CENEKON
Martinengova 3
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 499 244 €
Zisk 9 945 €
Kontaktní informace
Email cenekon@cenekon.sk
Telefon(y) 0262801076, 0262801092, 0262804274, 0262801016
Fax(y) 0262804272
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 419,940
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 15,004
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 15,004
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,004
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 122,936
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 111,000
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 111,000
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 16,082
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 10,170
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,170
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,912
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -4,146
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 0
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -4,146
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 282,000
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 282,000
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 419,940
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,355
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 35,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 35,000
2. Změna základního kapitálu +/- 419 0
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Emisní ážio (412) 0
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,647
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,647
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 0
2. Ostatní fondy (427, 42X) 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 0
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 14,763
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 14,763
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,945
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 355,585
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,760
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 0
6. Long-term advance payments received (475A) 0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě (478A) 0
8. Vydané dluhopisy (473A/-/255A) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10,760
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlouhodobé závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový závazek (481A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 341,293
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 13,994
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,994
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 225,179
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) -29,369
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,561
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 120,928
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,532
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,532
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 0
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 0
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 524,445
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 499,244
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 74,817
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 10,728
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 438,899
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -25,200
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 482,185
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 35,975
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,204
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 60,045
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 356,587
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 255,284
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 87,766
4. Sociální náklady (527, 528) 13,537
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 827
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,547
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 24,547
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,059
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 424,220
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 0
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 0
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,198
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 0
2. Ostatní náklady (562A) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,198
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,197
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,862
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,917
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,917
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 0
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,945
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00684759 TIN: 2020298115 DIČ: SK2020298115
 • Sídlo: CENEKON, Martinengova 3, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Září 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Čavojský Martinengova 3 Bratislava 811 04 04.09.1990
  Helena Čavojská Martinengova 3 Bratislava 811 04 19.04.2001
  Ing. Jozef Polášek Hodálova 3 Bratislava 841 04 16.12.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Čavojský 21 000 € (60%) Martinengova 3 Bratislava 811 04
  Helena Čavojská 14 000 € (40%) Martinengova 3 Bratislava 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.08.2009Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s kvetmi a doplnkovým materiálom
   03.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Dubeň Nezábudková 12 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 16.12.2003
   15.03.2007Nové predmety činnosti:
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, čajov, kávy, koktailov, piva, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   aranžérska činnosť
   24.02.2005Noví spoločníci:
   Helena Čavojská Martinengova 3 Bratislava 811 04
   23.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Helena Čajovská Martinengova 3 Bratislava 811 04
   11.02.2005Nové predmety činnosti:
   oceňovanie stavebných prác
   oceňovanie a hodnotenie podnikov
   10.02.2005Zrušeny predmety činnosti:
   ocenenie základných prostriedkov organizácií pre účely demonopolizácie a privatizácie
   28.01.2005Nové predmety činnosti:
   leasingová činnosť
   sprostredkovateľská, obstarávateľská, poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Helena Čajovská Martinengova 3 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Čavojský Martinengova 3 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 04.09.1990
   Helena Čavojská Martinengova 3 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 19.04.2001
   27.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Čavojská Drotárska 49 Bratislava Vznik funkcie: 19.04.2001
   Ing. Jozef Čavojský Drotárska 49 Bratislava Vznik funkcie: 04.09.1990
   13.04.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Polášek Hodálova 3 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 16.12.2003
   Ing. Štefan Dubeň Nezábudková 12 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 16.12.2003
   12.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.10.2002Nové predmety činnosti:
   správa registratúry archívnej a nearchívnej povahy
   Nový štatutárny orgán:
   Helena Čavojská Drotárska 49 Bratislava Vznik funkcie: 19.04.2001
   Ing. Jozef Čavojský Drotárska 49 Bratislava Vznik funkcie: 04.09.1990
   06.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Čavojská Drotárska 49 Bratislava
   Ing. Jozef Čavojský Drotárska 49 Bratislava
   19.04.2001Nové sidlo:
   Martinengova 3 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Helena Čavojská Drotárska 49 Bratislava
   18.04.2001Zrušené sidlo:
   Štefánikova 47 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.09.2000Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Čavojský Martinengova 3 Bratislava 811 04
   17.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Helena Čavojská Drotárska 49 Bratislava
   Ing. Jozef Čavojský Drotárska 49 Bratislava
   29.06.1999Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť a management v stavebníctve
   vydavateľská činnosť
   organizácia seminárov a školení v uvedených oblastiach
   organizačný, ekonomický a účtovný poradca
   vedenie ekonomickej a účtovnej agendy
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   marketing a prieskum trhu
   ekonomický výskum vo výstavbe, stavebnej výrobe a priemysle stavebných hmôt
   automatizované spracovanie údajov - zber a spracovanie štatisticko-respondentských údajov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   výroba a predaj informačných a expertných systémov
   služby v oblasti ekonomických agend
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   sprostredkovateľská činnosť
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Čavojský Drotárska 49 Bratislava
   29.07.1998Zrušeny predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v rozsahu odborov 906 a 973
   vydávanie zborníkov k prednáškam, rôznych príručiek pre praktickú aplikáciu, ako aj ďalšia publikačná činnosť vrátane ich rozširovania
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Čavojský Drotárska 49 Bratislava
   Ing. Štefan Dubeň Nezábudkova 12 Bratislava
   Ing. Ján Majer Múzejná 4 Bratislava
   Ing. Jozef Polášek Hodálova 3 Bratislava
   16.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Čavojský Drotárska 49 Bratislava
   Ing. Jozef Polášek Hodálova 3 Bratislava
   15.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emil Bartalský Pri kríži 1 Bratislava
   Dpt. Dušan Burdej Vážska 35 Piešťany
   Ing. Jozef Čavojský Drotárska 49 Bratislava
   Ing. Jozef Polášek Hodálova 3 Bratislava
   28.08.1997Nové sidlo:
   Štefánikova 47 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Emil Bartalský Pri kríži 1 Bratislava
   Dpt. Dušan Burdej Vážska 35 Piešťany
   Helena Čavojská Drotárska 49 Bratislava
   Ing. Jozef Čavojský Drotárska 49 Bratislava
   Ing. Štefan Dubeň Nezábudkova 12 Bratislava
   Ing. Ján Majer Múzejná 4 Bratislava
   Ing. Jozef Polášek Hodálova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Čavojský Drotárska 49 Bratislava
   27.08.1997Zrušené sidlo:
   Drotárska 49 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Adriana Arpašová Drotárska 9 Bratislava
   Ing. Emil Bartalský Krajňakova 1 Bratislava
   Dpt. Dušan Burdej Vážska 35 Piešťany
   Adriana Burdejová Vážska 35 Piešťany
   Ing. Peter Caletka Fierlingerova 18 Bratislava
   Ing. Mária Caletková Fierlingerova 18 Bratislava
   Helena Čavojská Drotárska 49 Bratislava
   Ing. Jozef Čavojský Drotárska 49 Bratislava
   Ing. Štefan Dubeň Nezábudkova 12 Bratislava
   Ing. Alica Dubeňová Haburská 27 Bratislava
   Ing. Ján Chlepko Lackova 32 Bratislava
   Matilda Konečná Ladzianského 10 Bratislava
   Dpt. Vladimír Konečný Ladzianskeho 10 Bratislava
   Ing. Ján Majer Múzejná 4 Bratislava
   Ing. Eva Majerová Múzejná 4 Bratislava
   Ing. František Ondra Tupolevova 3 Bratislava
   Ing. Jozef Polášek Fabiánova 3 Bratislava
   Ing. Ferdinand Sedlák Blagoevova 20 Bratislava
   Ing. Marián Štefankovič Lachova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.10.1993Noví spoločníci:
   Ing. Adriana Arpašová Drotárska 9 Bratislava
   Ing. Emil Bartalský Krajňakova 1 Bratislava
   Dpt. Dušan Burdej Vážska 35 Piešťany
   Ing. Peter Caletka Fierlingerova 18 Bratislava
   Ing. Jozef Čavojský Drotárska 49 Bratislava
   Ing. Štefan Dubeň Nezábudkova 12 Bratislava
   Ing. Ján Chlepko Lackova 32 Bratislava
   Dpt. Vladimír Konečný Ladzianskeho 10 Bratislava
   Ing. Ján Majer Múzejná 4 Bratislava
   Ing. František Ondra Tupolevova 3 Bratislava
   Ing. Jozef Polášek Fabiánova 3 Bratislava
   Ing. Ferdinand Sedlák Blagoevova 20 Bratislava
   Ing. Marián Štefankovič Lachova 21 Bratislava
   12.10.1993Zrušeny spoločníci:
   Dpt. Dušan Burdej Vážska 35 Piešťany
   Ing. Peter Caletka , CSc. Fierlingerova 18 Bratislava
   Ing. Jozef Čavojský Drotárska 49 Bratislava
   Ing. Štefan Dubeň Nezábudkova 12 Bratislava
   Dpt. Vladimír Konečný Ladzianskeho 10 Bratislava
   Ing. Ján Majer Múzejná 4 Bratislava
   Ing. František Ondra Tupolevova 3 Bratislava
   04.09.1990Nové obchodné meno:
   CENEKON, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drotárska 49 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   expertízy a posudky v oblasti ekonomických agend
   organizácia seminárov a školení pre vybrané skupiny pracovníkov
   analýzy efektívnosti, resp. spracovania variantných, alebo alternatívnych riešení
   inžinierska činnosť v rozsahu odborov 906 a 973
   systémové riešenia v ekonomických agendách a služby v ich praktickej aplikácii
   vydávanie zborníkov k prednáškam, rôznych pomôcok a príručiek pre prax, ako aj ďalšia publikačná činnosť; vrátane ich rozširovania
   ocenenie základných prostriedkov organizácií pre účely demonopolizácie a privatizácie
   inžinierska činnosť v rozsahu odborov 906 a 973
   vydávanie zborníkov k prednáškam, rôznych príručiek pre praktickú aplikáciu, ako aj ďalšia publikačná činnosť vrátane ich rozširovania
   Noví spoločníci:
   Dpt. Dušan Burdej Vážska 35 Piešťany
   Adriana Burdejová Vážska 35 Piešťany
   Ing. Peter Caletka , CSc. Fierlingerova 18 Bratislava
   Ing. Mária Caletková Fierlingerova 18 Bratislava
   Helena Čavojská Drotárska 49 Bratislava
   Ing. Jozef Čavojský Drotárska 49 Bratislava
   Ing. Štefan Dubeň Nezábudkova 12 Bratislava
   Ing. Alica Dubeňová Haburská 27 Bratislava
   Matilda Konečná Ladzianského 10 Bratislava
   Dpt. Vladimír Konečný Ladzianskeho 10 Bratislava
   Ing. Ján Majer Múzejná 4 Bratislava
   Ing. Eva Majerová Múzejná 4 Bratislava
   Ing. František Ondra Tupolevova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia