Vytvořte fakturu

CENEKON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.01.2017
Basic information
Obchodní název CENEKON
IČO 00684759
TIN 2020298115
DIČ SK2020298115
Datum vytvoření 04 Září 1990
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo CENEKON
Martinengova 3
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 592 434 €
Zisk 18 262 €
Kontaktní informace
Email cenekon@cenekon.sk
Telefon(y) 0262801076, 0262801092, 0262804274, 0262801016
Fax(y) 0262804272
Date of updating data: 19.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 401,996
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 13,460
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 13,460
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,460
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 48,794
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 31,249
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 31,249
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 9,446
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,973
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,973
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,473
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,099
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 575
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,524
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 339,742
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 339,742
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 401,996
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 82,617
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 35,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 35,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,647
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,647
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 24,708
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 24,708
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,262
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 319,379
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,404
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 11,404
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 304,443
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,607
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,607
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 172,459
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) -26,976
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,517
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 135,836
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,532
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,532
Date of updating data: 19.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 525,228
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 592,434
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 81,966
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 11,161
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 439,198
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 60,109
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 569,750
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 136,463
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,551
D. Služby (účtová skupina 51) 44,078
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 367,239
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 261,499
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 89,759
4. Sociální náklady (527, 528) 15,981
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 875
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,544
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,544
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,684
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 332,233
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,367
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,367
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,367
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,317
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,055
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,055
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,262
Date of updating data: 19.01.2017
Date of updating data: 19.01.2017