Vytvořte fakturu

FORTUNA SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.09.2015
Basic information
Obchodní název FORTUNA SK
IČO 00684881
TIN 2021105955
DIČ SK2021105955
Datum vytvoření 25 Duben 1991
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo FORTUNA SK
Einsteinova 23
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 168 379 366 €
Zisk 9 634 082 €
Kontaktní informace
Email domain-admin@ifortuna.cz
webové stránky http://www.ifortuna.sk
Telefon(y) +421257884290
Fax(y) 0257884249, 0257884248
Date of updating data: 02.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 29,285,532
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,936,912
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 131,733
2. Software (013) - /073, 091A/ 46,473
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 2,565
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 82,695
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,055,179
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 38,682
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 934,614
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 81,883
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 750,000
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 750,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,708,561
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,751
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,751
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 9,406,757
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 301,123
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 301,123
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 8,851,605
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 254,029
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 10,441,916
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 131,042
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 131,042
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 10,174,740
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 89,254
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 46,880
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,858,137
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 592,333
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,265,804
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 640,059
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 640,059
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,285,532
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,836,379
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 332,016
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 332,016
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 66,403
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 66,403
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -196,122
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -196,122
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,634,082
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,449,153
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 256,429
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,990
11. Dlouhodobé závazky z derivátových operací (373A, 377A) 251,439
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 15,311
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 15,311
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 13,971,600
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,847,585
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,315,286
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,315,286
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 351,704
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 223,375
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 955,438
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,782
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 730,065
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 730,065
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,628,163
Date of updating data: 02.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 168,326,571
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 168,379,366
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 168,326,571
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 25,931
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26,864
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 155,785,885
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,147,822
D. Služby (účtová skupina 51) 8,714,273
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 7,286,388
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,249,446
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,746,391
4. Sociální náklady (527, 528) 290,551
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,509,630
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 708,305
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 708,305
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 5,011
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -1,643
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 128,416,099
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,593,481
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 158,464,476
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 623,653
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 45,527
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 45,527
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 578,067
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 574,508
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,559
XII. Kurzové zisky (663) 59
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 849,595
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 545,304
2. Ostatní náklady (562A) 545,304
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 14,835
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 289,456
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -225,942
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,367,539
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,733,457
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,746,275
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -12,818
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,634,082
Date of updating data: 02.09.2015
Date of updating data: 02.09.2015