Vytvořte fakturu

Tecton - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.09.2016
Basic information
Obchodní název Tecton
IČO 00685089
TIN 2020290778
DIČ SK2020290778
Datum vytvoření 15 Říjen 1990
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Tecton
Mýtna 15
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 273 752 €
Zisk -25 663 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252492575, 0252497981, 0257200001, 0257200000, 0257200002, 0257200019
Fax(y) 0252497981
Date of updating data: 09.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 376,047
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 80,756
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 27,373
2. Software (013) - /073, 091A/ 27,373
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 50,063
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 48,852
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,211
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,320
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,320
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 285,698
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 78,179
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 341
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 77,838
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 250
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 250
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 250
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 84,017
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 81,486
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 81,486
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 215
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,316
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 123,252
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,786
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 121,466
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,593
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,461
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,132
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 376,047
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 255,465
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 25,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 25,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,168
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,168
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 243,960
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 243,960
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -25,663
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,926
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,085
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,085
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 86,590
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 60,379
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 60,379
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,732
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,843
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,436
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 200
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,251
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,251
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 26,656
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 17,264
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 9,392
Date of updating data: 09.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,258,214
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,273,752
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 909,315
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 348,899
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,022
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,516
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,292,345
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 785,785
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 59,775
D. Služby (účtová skupina 51) 212,060
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 189,665
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 133,994
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 48,947
4. Sociální náklady (527, 528) 6,724
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,459
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 29,566
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 29,566
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,172
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,535
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,328
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -18,593
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 200,594
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 36
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 10
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 21
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,717
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 334
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 131
2. Ostatní náklady (562A) 203
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 97
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 133
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,153
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,681
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -22,274
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,389
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,389
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -25,663
Date of updating data: 09.09.2016
Date of updating data: 09.09.2016