Vytvořte fakturu

ALBA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALBA
IČO 00685119
TIN 2020334833
DIČ SK2020334833
Datum vytvoření 20 Prosinec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALBA
Trnavská 5
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 115 348 €
Zisk 17 279 €
Kontaktní informace
Email alba@alba.sk
Telefon(y) 0245691567, 0434210411, 0905305172
Mobile(y) 0905305172
Fax(y) 0434210413
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,020,812
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,492,356
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 546,863
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 530,884
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,479
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 8,500
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 945,493
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 494,129
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 151,364
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 300,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 528,085
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 390,833
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 10,741
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,741
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,391
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 376,701
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 137,252
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,963
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 132,289
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 371
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 371
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,020,812
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 986,745
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 66,388
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 11,179
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,179
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 339
2. Ostatní fondy (427, 42X) 339
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 610,227
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 436,971
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 173,256
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 281,333
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 281,333
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,279
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,034,067
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 959,657
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 950,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,657
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 6,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 74,315
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,575
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,575
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 55,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,859
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 346
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,535
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 95
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 95
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 115,348
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 99,995
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,400
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,953
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 117,878
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,057
D. Služby (účtová skupina 51) 42,778
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 14,976
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,464
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,682
4. Sociální náklady (527, 528) 830
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 466
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 49,841
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 49,841
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,760
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,530
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 50,160
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21,634
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 15,607
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 15,607
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6,027
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6,027
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 467
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 467
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 21,167
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,637
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,358
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,358
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,279
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00685119 TIN: 2020334833 DIČ: SK2020334833
 • Sídlo: ALBA, Trnavská 5, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Prosinec 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Mária Horváthová, . Trnavská 3 Bratislava 831 04 20.12.1990
  Dipl. Kfm. Michal Horváth Na Zlatej nohe 12642/4B Bratislava 831 01 28.08.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Mária Horváthová, . 40 000 € (60.3%) Trnavská 3 Bratislava 831 04
  Dipl. Kfm. Michal Horváth 26 388 € (39.7%) Na Zlatej nohe 12642/4B Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.02.2012Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/,
   sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   prenájom strojov zariadení a technologických zariadení
   27.02.2012Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
   prenájom strojov a zariadení
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   09.10.2009Noví spoločníci:
   Dipl. Kfm. Michal Horváth Na Zlatej nohe 12642/4B Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Kfm. Michal Horváth Na Zlatej nohe 12642/4B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 28.08.2009
   08.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Kaššák Brižitská 44 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 05.09.1995
   03.10.2008Nové sidlo:
   Trnavská 5 Bratislava 831 04
   02.10.2008Zrušené sidlo:
   Vajnorská 173 Bratislava 831 04
   22.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Horváthová , . Trnavská 3 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 20.12.1990
   Ing. Marian Kaššák Brižitská 44 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 05.09.1995
   21.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Horváthová , . Trnavská 3 Bratislava 831 04
   Ing. Marian Kaššák Brižitská 44 Bratislava
   26.11.2001Noví spoločníci:
   Ing. Mária Horváthová , . Trnavská 3 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Horváthová , . Trnavská 3 Bratislava 831 04
   25.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Horváthová , . Budyšínska 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Horváthová Budyšínska 18 Bratislava
   31.05.2001Noví spoločníci:
   Ing. Mária Horváthová , . Budyšínska 18 Bratislava
   30.05.2001Zrušeny spoločníci:
   B.E.M., a.s. IČO: 35 752 467 Michalská 7 Bratislava
   Ing. Mária Horváthová , . Budyšínska 18 Bratislava
   22.12.2000Nové sidlo:
   Vajnorská 173 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   B.E.M., a.s. IČO: 35 752 467 Michalská 7 Bratislava
   21.12.2000Zrušené sidlo:
   Osadná 8 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   B.E.M., a.s. IČO: 00 680 958 Michalská 7 Bratislava
   25.10.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výkonu služieb
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   staviteľ
   tlmočenie a preklady, s výnimkou úkonov, ktoré sú podkladom pre právny úkon resp. konanie pred štatánymi orgánmi a s výnimkou prekladov diel v zmysle autorského zákona
   podnikateľské poradenstvo, v rozsahu voľnej živnosti
   predaj a sprostredkovanie predaja nových a ojazdených áut, predaj náhradných dielov k automobilom a autopríslušenstva
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
   prenájom strojov a zariadení
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Noví spoločníci:
   B.E.M., a.s. IČO: 00 680 958 Michalská 7 Bratislava
   24.10.1999Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   staviteľ
   tlmočenie a preklady, s výnimkou úkonov, ktoré sú podkladom pre právny úkon resp. konanie pred štátnymi orgánmi a s výnimkou prekladov diel v zmysle autorského zákona
   podnikateľské poradenstvo,v rozsahu voľnej živnosti
   predaj a sprostredkovanie predaja nových a ojazdených áut, predaj náhradných dielov k automobilom a autopríslušenstva
   prenájom motorových vozidiel
   údržba a oprava motorových vozidiel, oprava karosérií, klampiarstvo
   Zrušeny spoločníci:
   B.E.M., s r.o. IČO: 00 680 958 Osadná 8 Bratislava
   26.03.1999Noví spoločníci:
   B.E.M., s r.o. IČO: 00 680 958 Osadná 8 Bratislava
   Ing. Mária Horváthová , . Budyšínska 18 Bratislava
   25.03.1999Zrušeny spoločníci:
   B.E.M., s r.o. IČO: 00 680 958 Osadná 8 Bratislava
   Ing. Mária Horváthová , . Budyšínska 18 Bratislava
   15.11.1995Nové predmety činnosti:
   tlmočenie a preklady, s výnimkou úkonov, ktoré sú podkladom pre právny úkon resp. konanie pred štátnymi orgánmi a s výnimkou prekladov diel v zmysle autorského zákona
   podnikateľské poradenstvo,v rozsahu voľnej živnosti
   predaj a sprostredkovanie predaja nových a ojazdených áut, predaj náhradných dielov k automobilom a autopríslušenstva
   prenájom motorových vozidiel
   údržba a oprava motorových vozidiel, oprava karosérií, klampiarstvo
   Noví spoločníci:
   B.E.M., s r.o. IČO: 00 680 958 Osadná 8 Bratislava
   Ing. Mária Horváthová , . Budyšínska 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Horváthová Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Marian Kaššák Brižitská 44 Bratislava
   14.11.1995Zrušeny spoločníci:
   B.E.M., s r.o. Osadná 8 Bratislava
   Ing. Mária Horváthová , CSc. Budyšínska 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Larisa Dubovská Mesačná 5 Bratislava
   Ing. Mária Horváthová Budyšínska 18 Bratislava
   04.10.1994Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   staviteľ
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Horváthová Budyšínska 18 Bratislava
   03.10.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Horváthová , CSc. Budyšínska 18 Bratislava
   25.10.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   Noví spoločníci:
   B.E.M., s r.o. Osadná 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Larisa Dubovská Mesačná 5 Bratislava
   Ing. Mária Horváthová , CSc. Budyšínska 18 Bratislava
   24.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie obchodných a technických služieb, consultingu a sprostredkovanie a realizácia výmeny tovarov
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jagoda Poloncová Brečtanova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.04.1992Nové sidlo:
   Osadná 8 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   JUDr. Jagoda Poloncová Brečtanova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.04.1992Zrušené sidlo:
   Osadná 8 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Polonec Brečtanova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.12.1990Nové obchodné meno:
   ALBA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Osadná 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie obchodných a technických služieb, consultingu a sprostredkovanie a realizácia výmeny tovarov
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Horváthová , CSc. Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Milan Polonec Brečtanova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia