Vytvořte fakturu

ICT ISTROCONTI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.11.2016
Basic information
Obchodní název ICT ISTROCONTI
IČO 00685321
TIN 2020411162
DIČ SK2020411162
Datum vytvoření 03 Leden 1991
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ICT ISTROCONTI
Ventúrska 18
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 088 739 €
Zisk 70 912 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254433191, +421254433192, +421254433193
Mobile(y) +421902309953, +421903970802
Date of updating data: 04.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 15,907,399
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,373,270
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,457,237
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,112,060
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,257,282
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,196
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 18,468
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 52,231
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 5,916,033
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,480,734
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 311,026
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 124,273
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,527,177
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 653,680
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 563,439
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 563,439
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 90,241
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,751,217
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,441,995
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,441,995
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 91,800
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 217,422
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 122,280
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 464
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 121,816
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,952
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 3
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,671
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 278
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,907,399
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,034,153
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 664,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 664,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 133,467
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 133,467
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 4,563,680
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 4,317,049
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 246,631
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 6,602,094
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,602,094
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 70,912
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,655,254
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,081,273
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 1,512,444
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,929
12. Odložený daňový závazek (481A) 566,900
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 627,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 739,992
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 50,642
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,642
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 631,395
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 30,190
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,689
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,076
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 93,686
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 23,452
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 70,234
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 113,303
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 217,992
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 178
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 189,544
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 28,270
Date of updating data: 04.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,078,555
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,088,739
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,078,555
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,248
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,936
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,170,173
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 48,418
D. Služby (účtová skupina 51) 431,768
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 388,408
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 299,555
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 83,101
4. Sociální náklady (527, 528) 5,752
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 19,874
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 237,116
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 237,116
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,658
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39,931
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -81,434
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 598,369
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 206,833
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 188,156
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 188,156
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 18,677
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 18,677
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 70,107
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 69,112
2. Ostatní náklady (562A) 69,112
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 40
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 955
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 136,726
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 55,292
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -15,620
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,883
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -18,503
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 70,912
Date of updating data: 04.11.2016
Date of updating data: 04.11.2016