Vytvořte fakturu

BSP SOFTWAREDISTRIBUTION - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Obchodní název BSP SOFTWAREDISTRIBUTION
IČO 00685399
TIN 2020297950
DIČ SK2020297950
Datum vytvoření 24 Říjen 1990
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo BSP SOFTWAREDISTRIBUTION
K Železnej studienke 27
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 39 699 111 €
Zisk 4 394 714 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254430017, 0254430028, 0254433746, 0220903500
Fax(y) 0254777638
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 16,445,637
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,299,207
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 13,750
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 13,750
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,828,887
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 736,026
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,720,702
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 371,762
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 397
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 456,570
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 456,570
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,053,358
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,044,793
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,044,793
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 9,970,868
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,546,770
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,065
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,526,705
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 2,161,937
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 569
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,261,592
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 37,697
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,201
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 36,496
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 93,072
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 15,163
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 77,909
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,445,637
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,382,973
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 498,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 498,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 21,683
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 99,600
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 99,600
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 366,076
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 366,076
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,900
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,900
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,394,714
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,882,080
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 107,426
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 25,364
12. Odložený daňový závazek (481A) 82,062
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,224,465
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,508,923
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,725,576
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 303,385
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,422,191
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 55,664
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,092,582
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 28,159
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,992,564
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 614,378
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 41,266
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 41,266
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 180,584
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 174,984
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 5,600
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 39,394,689
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 39,699,111
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 27,208,497
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 12,186,192
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 36,417
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 268,005
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,931,096
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 22,442,237
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 260,099
D. Služby (účtová skupina 51) 5,741,472
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,017,914
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 386,960
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 4,400,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 182,966
4. Sociální náklady (527, 528) 47,988
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 37,827
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 446,252
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 446,252
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 26,985
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -46,953
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,263
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,768,015
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,950,881
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 111,847
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 98,083
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 98,083
XII. Kurzové zisky (663) 12,876
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 888
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 98,816
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 37,286
2. Ostatní náklady (562A) 37,286
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 29,624
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 31,906
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 13,031
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,781,046
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,386,332
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,369,022
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 17,310
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,394,714
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016