Vytvořte fakturu

Regotrans - Rittmeyer - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.07.2016
Basic information
Obchodní název Regotrans - Rittmeyer
IČO 00685780
TIN 2020294980
DIČ SK2020294980
Datum vytvoření 21 Listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Regotrans - Rittmeyer
Pluhová 2
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 785 318 €
Zisk 67 711 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.regotrans.sk;http://www.regotrans-rittmeyer.sk
Telefon(y) +421244371766, +421244461612, +421244461478, +421244461641, +421556222716, +421244632884, +421244632885, +421244632886
Fax(y) 0244461478
Date of updating data: 14.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,303,706
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 95,098
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 77,335
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 77,335
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 17,763
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 17,763
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,206,050
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 24,202
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 20,522
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 3,680
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 155,273
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 148,871
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,412
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 143,459
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 679
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 5,723
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,021,202
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,955,566
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,955,566
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 19,740
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 38,143
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 265
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,488
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,373
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,425
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,948
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,558
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,558
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,303,706
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 349,965
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,228
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,228
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 160,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,012
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,012
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 80,014
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 80,014
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 67,711
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,953,741
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 46,243
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 35,803
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10,440
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,724,608
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,403,169
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,403,169
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 95,275
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 40,801
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 31,024
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 117,403
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 36,936
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 44,112
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 44,112
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 138,778
Date of updating data: 14.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,782,224
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,785,318
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,758,905
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 3,680
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 14,965
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,768
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,700,705
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 998,888
D. Služby (účtová skupina 51) 1,783,801
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 844,851
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 643,173
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 177,900
4. Sociální náklady (527, 528) 23,778
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,229
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21,505
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21,505
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 9,407
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -15,231
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 55,255
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 84,613
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 979,896
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 586
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 585
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,357
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,627
2. Ostatní náklady (562A) 5,627
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,493
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,237
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,771
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 71,842
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,131
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,970
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,839
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 67,711
Date of updating data: 14.07.2016
Date of updating data: 14.07.2016