Vytvořte fakturu

Messer Tatragas - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 31.08.2015
Basic information
Obchodní název Messer Tatragas
IČO 00685852
TIN 2020293220
DIČ SK2020293220
Datum vytvoření 03 Prosinec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Messer Tatragas
Chalúpkova 9
81944
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 29 501 560 €
Zisk 2 437 997 €
Kontaktní informace
Email info.sk@messergroup.com
Telefon(y) 0517597110, 0556737945, 0850111221, 0250254111, 50254111
Fax(y) 0556421504, 0250254112
Date of updating data: 31.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 25,499,113
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 18,816,839
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 11,256,759
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 20,987
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 11,206,667
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 29,105
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,560,080
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 146,294
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,018,293
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,601,198
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 535,295
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 259,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,638,499
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 390,335
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,980
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 379,285
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 1,070
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 41,976
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 20,976
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 21,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,015,775
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,877,655
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 346,497
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,531,158
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 73,362
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,471
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 61,287
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,190,413
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 24,813
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,165,600
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 43,775
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 43,775
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 25,499,113
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,944,679
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,983,269
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,983,269
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,397
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 398,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 398,328
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 122,688
2. Ostatní fondy (427, 42X) 122,688
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,437,997
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,410,910
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 15,114
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 15,114
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 179,501
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 179,501
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 17,069,115
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,120,425
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,095,549
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,024,876
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 13,500,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 155,707
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 110,249
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 182,079
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 655
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,147,180
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 689,180
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 458,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 143,524
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 371
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 143,153
Date of updating data: 31.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 29,503,402
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 29,501,560
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 15,366,351
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 4,853,019
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,666,407
V. Aktivace (účtová skupina 62) 1,163,850
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 50,646
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 401,287
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,674,195
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 9,867,451
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,031,899
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 27,000
D. Služby (účtová skupina 51) 8,842,807
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,619,159
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,663,480
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 824,642
4. Sociální náklady (527, 528) 131,037
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 64,332
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,882,532
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,882,532
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 105
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 211,812
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 127,098
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,827,365
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,280,470
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,841
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 965
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 179
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 179
XII. Kurzové zisky (663) 697
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 656,311
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 2,126
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 641,862
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 641,862
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,834
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,489
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -654,470
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,172,895
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 734,898
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 754,760
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -19,862
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,437,997
Date of updating data: 31.08.2015
Date of updating data: 31.08.2015