Vytvořte fakturu

E L T E R M - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název E L T E R M
IČO 00686085
TIN 2020342126
DIČ SK2020342126
Datum vytvoření 22 Listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E L T E R M
Závadská 6
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 925 804 €
Zisk 45 199 €
Kontaktní informace
Email elterm@elterm.sk
Telefon(y) 0336422124, 0336422539
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,700,428
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 937,488
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,419
2. Software (013) - /073, 091A/ 3,419
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 118,984
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 30,975
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 74,928
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,081
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 815,085
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 331,825
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 483,260
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 757,374
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 306,173
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 215,587
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 25,869
3. Výrobky (123) - /194/ 64,717
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 25,293
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 25,293
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,293
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 185,138
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 180,828
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 180,828
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,310
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 240,770
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,218
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 230,552
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,566
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,436
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 3,130
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,700,428
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,465,846
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 15,958
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 15,958
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,394,731
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,394,731
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 45,199
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 234,582
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,932
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,932
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 227,307
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,644
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,644
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 195,409
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 14,807
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,425
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,716
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,306
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,343
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,343
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 956,055
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 925,804
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 399,246
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 518,846
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -9,948
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 17,660
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 889,083
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 293,374
D. Služby (účtová skupina 51) 197,734
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 371,279
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 269,522
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 88,370
4. Sociální náklady (527, 528) 13,387
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,795
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,346
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,346
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 10,047
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 5,508
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 36,721
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 417,036
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21,358
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 20,300
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 20,300
XII. Kurzové zisky (663) 3
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 1,055
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,534
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 42
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,492
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 17,824
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 54,545
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,346
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,346
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 45,199
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00686085 TIN: 2020342126 DIČ: SK2020342126
 • Sídlo: E L T E R M, Závadská 6, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Listopad 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vendelín Kukučka riaditeľ Závadská 6 Bratislava 21.06.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vendelín Kukučka 3 120 € (31.3%) Závadská 6 Bratislava
  Marian Gelinger 1 328 € (13.3%) Malacky 901 01
  Ing. Jozef Jendrišák 5 510 € (55.3%) Bachfeld 6 Lampertheim 686 23 SRN
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.06.1999Noví spoločníci:
   Ing. Vendelín Kukučka Závadská 6 Bratislava 831 06
   Marian Gelinger Kalista Orgoňa 11 Malacky 901 01
   Ing. Jozef Jendrišák Bachfeld 6 Lampertheim 686 23 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vendelín Kukučka - riaditeľ Závadská 6 Bratislava
   20.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Marian Gelinger Š. Majora 11 Malacky
   Ing. Vendelín Kukučka Závadská 6 Bratislava
   Ing. Jozef Jendrišák Landwehrstrasse 14 Mannheim 6800 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vendelín Kukučka - riaditeľ Závadská 6 Bratislava
   28.05.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   projektovanie, výroba, inštalácia a opravy elektrických zariadení, strojov, prístrojov, výrobkov spotrebnej a priemyselnej elektroniky
   výroba, montáž a opravy vykurovacích a vzduchotechnických zariadení
   konštrukcia a výroba kovových výrobkov a zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vendelín Kukučka - riaditeľ Závadská 6 Bratislava
   27.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, kúpa a predaj tovaru priemyselného a spotrebného charakteru
   sprostredkovacia, kooperačná a obchodnoservisná činnosť súvisiaca s realizáciou výroby a montáže týchto prác
   vývojové a konštrukčné práce, priemyselná projekčná činnosť, marketing, poskytovanie služieb a poradenská a školiaca činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.11.1990Nové obchodné meno:
   E L T E R M, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Závadská 6 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, kúpa a predaj tovaru priemyselného a spotrebného charakteru
   sprostredkovacia, kooperačná a obchodnoservisná činnosť súvisiaca s realizáciou výroby a montáže týchto prác
   vývojové a konštrukčné práce, priemyselná projekčná činnosť, marketing, poskytovanie služieb a poradenská a školiaca činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
   Noví spoločníci:
   Marian Gelinger Š. Majora 11 Malacky
   Ing. Vendelín Kukučka Závadská 6 Bratislava
   Ing. Jozef Jendrišák Landwehrstrasse 14 Mannheim 6800 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia