Vytvořte fakturu

PROMPt, tlačiareň cenín - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.01.2016
Basic information
Obchodní název PROMPt, tlačiareň cenín
IČO 00698407
TIN 2020341279
DIČ SK2020341279
Datum vytvoření 01 Prosinec 1990
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo PROMPt, tlačiareň cenín
Jozefa Hagaru 9
83151
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 340 111 €
Zisk -4 178 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244872402, 0244873642, 0232335703, 0232335704
Fax(y) 0244872403
Date of updating data: 29.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 612,462
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 40,198
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 40,198
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 32,171
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 8,027
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 563,936
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 68,562
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 66,190
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 2,372
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 71,609
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 51,109
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,109
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 20,500
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 423,765
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 26,289
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 397,476
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,328
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 158
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,170
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 612,462
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 513,025
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 531,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 531,200
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -13,997
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -13,997
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,178
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 94,052
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 32
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 32
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 87,458
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 20,308
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,308
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 28,356
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 18,623
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,643
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 528
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,562
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,562
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 5,385
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 5,385
Date of updating data: 29.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,334,742
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,340,111
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,334,742
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 2,372
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 497
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,337,420
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 416,494
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 798
D. Služby (účtová skupina 51) 226,820
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 649,062
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 470,975
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 160,038
4. Sociální náklady (527, 528) 18,049
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 886
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 34,116
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 34,116
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,302
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,942
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,691
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 693,002
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 317
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 317
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 317
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,767
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,265
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 502
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,450
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 241
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,419
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,419
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,178
Date of updating data: 29.01.2016
Date of updating data: 29.01.2016