Vytvořte fakturu

IES - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.01.2016
Basic information
Obchodní název IES
IČO 00699454
Datum vytvoření 16 Listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IES
Nová Rožňavská 136
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 450 881 €
Zisk 141 716 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244460909, 0244460919, 0244460920, 0244460921, 0244460922, 0249101400, 0417242485, 0484125756, 0484
Fax(y) 0249101412
Date of updating data: 29.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,836,186
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,004,674
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,989,038
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 767,562
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,184,206
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 37,270
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 15,636
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 15,636
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,827,609
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 527,851
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,015
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 525,836
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 93,196
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 93,196
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,193,299
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,139,810
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,139,810
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 53,076
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 413
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,263
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,961
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,302
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,903
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,433
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,470
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,836,186
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,242,281
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 289,783
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 289,783
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 30,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 30,000
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 200,000
2. Ostatní fondy (427, 42X) 200,000
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -4,218
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -4,218
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,585,000
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,585,000
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 141,716
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,593,905
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 208,456
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 21,700
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,179
12. Odložený daňový závazek (481A) 182,577
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 8,996
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,654,751
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,532,107
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,532,107
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 29,048
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 18,105
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 75,491
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 36,532
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 36,482
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 50
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 685,170
Date of updating data: 29.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,450,881
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,450,881
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,208,089
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 239,439
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 327
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,026
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,233,634
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,123,622
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 149,728
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 197
D. Služby (účtová skupina 51) 193,212
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 640,463
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 462,760
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 159,140
4. Sociální náklady (527, 528) 18,563
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 31,728
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 64,006
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 64,006
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -1,275
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,953
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 217,247
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 980,769
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,445
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 852
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 852
XII. Kurzové zisky (663) 2,290
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 303
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,610
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 20,759
2. Ostatní náklady (562A) 20,759
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,064
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,787
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -22,165
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 195,082
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 53,366
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,941
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 48,425
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 141,716
Date of updating data: 29.01.2016
Date of updating data: 29.01.2016