Vytvořte fakturu

Prvá slovenská investičná skupina - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.03.2016
Basic information
Obchodní název Prvá slovenská investičná skupina
IČO 00699977
TIN 2020294496
DIČ SK2020294496
Datum vytvoření 06 Prosinec 1990
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Prvá slovenská investičná skupina
Prievozská 2/A
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 18 315 €
Zisk 1 167 281 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0233527142
Date of updating data: 14.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 54,245,678
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 27,819,196
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 28,144
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,842
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 18,430
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,872
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 27,791,052
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 17,490,523
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 26,054
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 2,530,178
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 86,400
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 207,738
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 3,185,569
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 4,264,590
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,422,608
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 662,431
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 320,000
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 320,000
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,763
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 334,668
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,932,626
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 11,686,668
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,686,668
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 168,220
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 3,606
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 74,132
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 12,701,778
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 12,701,778
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,125,773
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,985
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,122,788
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,874
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 3,874
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 54,245,678
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,616,811
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,300,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,300,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 5,957,669
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,659,696
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,659,696
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 110,949
2. Ostatní fondy (427, 42X) 110,949
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 762,348
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 760,831
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 1,517
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 28,658,868
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 28,658,868
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,167,281
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,565,353
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 19,247
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 19,247
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 15,385
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 15,385
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 288,242
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,568
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,568
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 31,187
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 22,204
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,697
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,837
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 192,430
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 319
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 16,944
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 16,944
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 7,225,535
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 63,514
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 63,514
Date of updating data: 14.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,441,580
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 18,315
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,692
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 160
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,463
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 718,386
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,207
D. Služby (účtová skupina 51) 105,547
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 365,103
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 256,688
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 55,766
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 66,346
4. Sociální náklady (527, 528) -13,697
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 570
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 20,182
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 20,182
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -2,933,002
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,149,779
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -700,071
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -114,062
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,880,292
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 3,476,950
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 1,378,334
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 871,895
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 506,439
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 102,059
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 102,059
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 265,168
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 265,168
XII. Kurzové zisky (663) 286,984
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 1,370,797
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,991,297
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 3,526,488
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 3,905
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 199,976
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 51,857
2. Ostatní náklady (562A) 51,857
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 92,869
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 957,830
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 158,372
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,888,995
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,188,924
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 21,643
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 21,335
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 308
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,167,281
Date of updating data: 14.03.2016
Date of updating data: 14.03.2016