Vytvořte fakturu

MRAMOR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.07.2016
Basic information
Obchodní název MRAMOR
IČO 00893765
TIN 2020459023
DIČ SK2020459023
Datum vytvoření 20 Únor 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MRAMOR
Vlčie Hrdlo 64
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 995 530 €
Zisk -271 715 €
Kontaktní informace
Email mramor@mramor.sk
webové stránky http://www.mramor.sk
Telefon(y) +421240208401, +421240208402, +421240208411, +421240208413
Mobile(y) +421905418379
Fax(y) 0245526039
Date of updating data: 13.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,735,096
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 849,041
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 5,570
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 5,570
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 830,022
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 320,951
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 495,251
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,474
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 346
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 13,449
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 12,619
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 830
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,879,690
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,364,261
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 647,164
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 313,408
3. Výrobky (123) - /194/ 85,099
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 318,590
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 142,260
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 142,044
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 216
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,303,857
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,207,686
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,207,686
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 96,171
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 69,312
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 35,972
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 33,340
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,365
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,931
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 4,434
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,735,096
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 969,795
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,277
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,277
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,991
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,328
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,224,914
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,182,000
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,957,086
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -271,715
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,760,816
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 714
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 714
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,279,907
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,172,654
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,172,654
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 708,399
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 68,922
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 71,112
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 261,004
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -2,184
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 37,882
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 37,882
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 358,663
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 83,650
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 4,485
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 4,485
Date of updating data: 13.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,995,530
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,995,530
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 702,461
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,604,663
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -395,845
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,158
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 81,093
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,206,521
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 702,461
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 996,259
D. Služby (účtová skupina 51) 1,628,066
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 741,153
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 536,068
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 185,174
4. Sociální náklady (527, 528) 19,911
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 17,209
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 68,283
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 68,283
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 18
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 53,072
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -210,991
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 584,493
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 54,965
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 21,889
2. Ostatní náklady (562A) 21,889
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,605
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 30,471
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -54,964
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -265,955
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,760
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,760
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -271,715
Date of updating data: 13.07.2016
Date of updating data: 13.07.2016