Vytvořte fakturu

Swietelsky-Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název Swietelsky-Slovakia
IČO 00896225
TIN 2020294144
DIČ SK2020294144
Datum vytvoření 13 Prosinec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Swietelsky-Slovakia
Mokráň záhon 4
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 308 357 €
Zisk -287 137 €
Kontaktní informace
Email office.slovakia@swietelsky.sk
webové stránky http://www.swietelsky.sk
Telefon(y) +421257101710
Mobile(y) +421904688727
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,758,220
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 948,280
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 948,280
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 297,258
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 163,904
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 482,451
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 4,667
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,772,619
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 45,009
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 45,009
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 440,906
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 46,881
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,881
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 394,025
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,575,828
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,206,074
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,206,074
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 1,271,606
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 98,148
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,710,876
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,351
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,699,525
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 37,321
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 18,189
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 19,132
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,758,220
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 545,921
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 88,927
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 88,927
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 500,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,893
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,893
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 235,238
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 235,238
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -287,137
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,212,299
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 612,563
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 610,442
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 610,442
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,121
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 97,728
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 97,728
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,534,366
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,430,992
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,430,992
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 53,677
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 34,917
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,668
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,112
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 967,642
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 434,680
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 532,962
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 8,246,294
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,308,357
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 482,364
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,611,775
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,693
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 209,525
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,621,818
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,417,471
D. Služby (účtová skupina 51) 5,635,551
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,152,287
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 810,177
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 289,425
4. Sociální náklady (527, 528) 52,685
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 13,251
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 171,565
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 171,565
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -33,431
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 265,124
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -313,461
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,041,117
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 886
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 886
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 886
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,355
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,060
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 5,590
2. Ostatní náklady (562A) 470
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 121
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,174
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,469
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -325,930
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -38,793
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,048
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -41,841
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -287,137
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016