Vytvořte fakturu

Swietelsky-Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.11.2016
Basic information
Obchodní název Swietelsky-Slovakia
IČO 00896225
TIN 2020294144
DIČ SK2020294144
Datum vytvoření 13 Prosinec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Swietelsky-Slovakia
Mokráň záhon 4
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 15 401 248 €
Zisk 187 424 €
Kontaktní informace
Email office.slovakia@swietelsky.sk
webové stránky http://www.swietelsky.sk
Telefon(y) +421257101710
Mobile(y) +421904688727
Date of updating data: 21.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,646,376
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 893,405
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 892,655
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 297,258
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 127,456
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 462,941
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 5,000
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 750
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 750
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,727,322
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 33,358
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 33,358
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 534,272
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 40,451
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,451
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 493,821
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,989,604
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,842,270
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55,560
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,786,710
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 147,334
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,170,088
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,128
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,165,960
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 25,649
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 24,746
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 903
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,646,376
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 733,345
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 88,927
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 88,927
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 500,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -43,006
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -43,006
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 187,424
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,913,031
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 493,072
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 493,072
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 493,072
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 122,901
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 122,901
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,182,569
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,502,711
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 361,372
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,141,339
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 407,858
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 90,346
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 55,219
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 122,548
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,887
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,114,489
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,602
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,103,887
Date of updating data: 21.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 15,262,469
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 15,401,248
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 616,126
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 14,646,343
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,281
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 134,498
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,195,868
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,280,919
D. Služby (účtová skupina 51) 9,592,823
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,677,132
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,206,083
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 423,542
4. Sociální náklady (527, 528) 47,507
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,213
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 219,288
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 209,896
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 9,392
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,864
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -30,567
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 443,196
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 205,380
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,388,727
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 553
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 547
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 547
XII. Kurzové zisky (663) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,504
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) -750
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,160
2. Ostatní náklady (562A) 6,160
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 80
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,014
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,951
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 196,429
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,005
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 108,801
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -99,796
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 187,424
Date of updating data: 21.11.2016
Date of updating data: 21.11.2016