Vytvořte fakturu

CBG - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.01.2016
Basic information
Obchodní název CBG
IČO 00896292
TIN 2021239594
DIČ SK7020000108
Datum vytvoření 27 Únor 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CBG
Stará Prievozská 2
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 129 414 612 €
Zisk 2 359 415 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421253417624
Date of updating data: 14.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 19,968,235
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,225,029
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 358,276
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 358,276
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,856,753
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,933,907
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,371,356
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 551,490
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 10,000
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 10,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,870,489
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 13,994
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,994
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,005,655
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 383,381
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 383,381
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 622,274
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 78,445
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 66,914
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,156
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,758
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,531
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,772,395
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,820,559
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,951,836
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,872,717
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 304,442
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,568,275
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,968,235
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,313,125
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,500,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,500,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 250,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 250,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,203,710
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,203,710
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,359,415
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,653,215
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 82,677
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 82,677
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 178,075
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 178,075
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 10,797,309
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,914,505
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,795,563
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 118,942
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,000,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 362,662
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 167,090
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 328,034
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 25,018
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 595,154
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 316,014
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 279,140
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,001,895
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2,000,744
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,151
Date of updating data: 14.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 129,264,263
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 129,414,612
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 129,264,263
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 12,333
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 138,016
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 125,945,579
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,650,349
D. Služby (účtová skupina 51) 7,759,070
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,163,808
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,357,432
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 183,173
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,419,519
4. Sociální náklady (527, 528) 203,684
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,643,396
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 917,921
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 917,921
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 11,406
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 29,824
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 102,769,805
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,469,033
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 119,854,844
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 55,128
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 43,102
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1,085
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 42,017
XII. Kurzové zisky (663) 12,026
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 70,882
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5,462
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 65,420
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,754
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,453,279
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,093,864
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,060,433
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 33,431
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,359,415
Date of updating data: 14.01.2016
Date of updating data: 14.01.2016