Vytvořte fakturu

CBG - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.12.2016
Basic information
Obchodní název CBG
IČO 00896292
TIN 2021239594
DIČ SK7020000108
Datum vytvoření 27 Únor 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CBG
Stará Prievozská 2
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 187 239 593 €
Zisk 3 588 710 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421253417624
Date of updating data: 23.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 22,117,452
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,403,523
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 247,346
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 247,346
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,156,177
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 9,000
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,924,860
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,158,678
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 63,639
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,471,053
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 54,807
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 49,285
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,522
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,412,083
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 394,750
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 394,750
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,017,333
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,012,630
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 970,009
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,144
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 942,865
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 34,763
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,858
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,991,533
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,246,973
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,744,560
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,242,876
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 600,441
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 642,435
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,117,452
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,901,835
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,500,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,500,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 250,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 250,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,563,125
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,563,125
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,588,710
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,747,166
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,122,313
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 3,000,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 122,313
12. Odložený daňový závazek (481A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 252,548
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 252,548
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,815,260
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,590,527
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,933,547
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 656,980
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,038,570
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,400,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 399,231
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 238,915
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 126,720
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21,297
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 557,045
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 283,772
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 273,273
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 468,451
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 467,300
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,151
Date of updating data: 23.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 186,340,415
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 187,239,593
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 66,766
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 678
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 185,812,118
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 406,181
V. Aktivace (účtová skupina 62) 54,672
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 699,358
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 199,820
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 182,265,790
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 59,175
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,092,145
D. Služby (účtová skupina 51) 15,412,240
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,746,496
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,063,905
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 225,200
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,132,255
4. Sociální náklady (527, 528) 325,136
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,691,274
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,179,865
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,179,865
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 698,486
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 51,330
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 143,334,779
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,973,803
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 168,776,855
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 37,763
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 35,727
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 35,727
XII. Kurzové zisky (663) 2,036
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 169,877
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 59,955
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 59,955
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5,255
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 104,667
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -132,114
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,841,689
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,252,979
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,656,272
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -403,293
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,588,710
Date of updating data: 23.12.2016
Date of updating data: 23.12.2016