Vytvořte fakturu

K L S - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název K L S
IČO 00896306
TIN 2020318531
DIČ SK2020318531
Datum vytvoření 20 Prosinec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K L S
Mierova 212
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 458 807 €
Zisk 152 447 €
Kontaktní informace
Email kls@kls.sk
Telefon(y) 0243421278, 0243424611, 0243631401, 0243631402, 0243631403
Fax(y) 0243631402
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,600,070
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,672
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,672
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,562
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,110
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,585,031
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 235,190
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 235,190
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,067,592
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,067,592
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,067,592
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 282,249
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 215,185
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 67,064
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,367
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,367
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,600,070
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 265,281
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,344
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,344
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,083
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,083
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 96,407
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 115,777
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -19,370
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 152,447
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,334,789
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 429
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 429
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,742,230
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,289,122
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,289,122
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 390,030
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,268
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,178
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 54,632
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,825
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,825
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 589,305
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,459,651
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,458,807
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,281,092
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,175,491
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,224
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,253,668
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,738,668
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 33,116
D. Služby (účtová skupina 51) 1,362,622
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 104,138
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 75,060
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 26,628
4. Sociální náklady (527, 528) 2,450
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,283
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,777
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,777
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,064
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 205,139
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 322,177
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 844
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 15
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 15
XII. Kurzové zisky (663) 829
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,848
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5,358
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,490
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,004
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 197,135
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 44,688
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 44,688
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 152,447
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016