Vytvořte fakturu

SLOVGAST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.07.2016
Basic information
Obchodní název SLOVGAST
IČO 00896390
TIN 2020327892
DIČ SK2020327892
Datum vytvoření 13 Prosinec 1990
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo SLOVGAST
Vlčie hrdlo 2
82003
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 338 065 €
Zisk -72 788 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0258597266, 0258597241, 0258597456, 0258597717
Mobile(y) 0903409472, 0907757549, 0917745212
Fax(y) 0258597211, 0258597241
Date of updating data: 13.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 703,705
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 268,324
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 4,065
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,065
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 264,259
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 258,258
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,001
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 433,408
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 59,513
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 50,137
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 9,376
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,591
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,591
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 351,849
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 340,668
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 340,668
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,706
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,475
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 20,455
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 20,455
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,973
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,973
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 703,705
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 39,966
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 25,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 25,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 15,612
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,500
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,500
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 69,642
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 69,642
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -72,788
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 663,739
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 20,598
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 18,558
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,040
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 125,799
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 481,964
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 343,947
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 343,947
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 279
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 54,217
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 34,841
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 31,669
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,011
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 30,475
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 30,475
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,903
Date of updating data: 13.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,238,086
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,338,065
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 202,822
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,035,264
V. Aktivace (účtová skupina 62) 52,418
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,260
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43,301
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,402,013
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 114,011
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,561,375
D. Služby (účtová skupina 51) 378,666
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,232,750
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 849,320
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 17,496
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 302,127
4. Sociální náklady (527, 528) 63,807
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,412
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 63,772
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 63,772
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,979
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,767
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36,281
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -63,948
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,236,452
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,265
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,770
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 279
2. Ostatní náklady (562A) 5,491
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,495
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,265
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -75,213
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -2,425
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -5,305
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -72,788
Date of updating data: 13.07.2016
Date of updating data: 13.07.2016