Vytvořte fakturu

LIBRI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.01.2016
Basic information
Obchodní název LIBRI
IČO 17054346
TIN 2020318762
DIČ SK2020318762
Datum vytvoření 24 Květen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIBRI
Mikulášska 25
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 107 980 €
Zisk 3 297 €
Vlastní kapitál -73 140 €
Kontaktní informace
Email office@librishop.sk
Telefon(y) 0903266622
Date of updating data: 20.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,250,145
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 480,440
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 77,615
2. Software (013) - /073, 091A/ 25,278
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 1,036
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 51,301
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 402,825
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 163,378
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 239,447
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,757,727
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,960,823
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,960,823
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 154,700
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 154,700
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 154,700
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 642,204
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 25,658
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 616,546
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 11,978
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11,978
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,250,145
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,431,485
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,500
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,500
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,158,089
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,081
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,081
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 258,518
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 258,518
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,297
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,818,218
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 419
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 419
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,622,449
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,184,789
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 142,645
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,042,144
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 262,050
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 22,790
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 125,360
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,548
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,912
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 133,614
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 133,614
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 59,728
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,008
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 442
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 442
Date of updating data: 20.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,577,491
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,107,980
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,554,970
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 531,345
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,665
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,066,746
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,172,627
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 87,447
D. Služby (účtová skupina 51) 1,156,886
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 510,320
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 359,702
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 126,389
4. Sociální náklady (527, 528) 24,229
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,055
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 121,425
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 121,425
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,986
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 41,234
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 669,355
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 35,058
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,846
2. Ostatní náklady (562A) 4,846
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 30,212
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -35,056
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,178
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,297
Date of updating data: 20.01.2016
Date of updating data: 20.01.2016