Vytvořte fakturu

K A S I C O - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.02.2016
Basic information
Obchodní název K A S I C O
IČO 17308267
TIN 2020327914
DIČ SK2020327914
Datum vytvoření 03 Červen 1991
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo K A S I C O
Beckovská 38
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 895 589 €
Zisk 60 460 €
Kapitál 3 392 892 €
Vlastní kapitál 2 282 831 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0248209611, 0248209662
Date of updating data: 04.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,467,495
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 953,743
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 13,871
2. Software (013) - /073, 091A/ 13,871
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 890,081
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 890,030
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 51
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 49,791
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 49,791
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,509,579
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 319,873
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 186,894
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 129,415
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,564
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 943,154
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 812,827
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 812,827
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,959
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 76,368
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,246,552
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,658
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,243,894
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,173
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,085
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 88
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,467,495
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,336,823
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 298,800
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 298,800
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 59,750
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 59,750
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,917,813
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,917,813
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 60,460
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,088,661
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 239,561
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 17,052
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 215,954
12. Odložený daňový závazek (481A) 6,555
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 796,851
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 554,192
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 554,192
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 60,050
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 36,849
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 40,247
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 105,513
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 52,249
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 48,849
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,400
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 42,011
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 10,503
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 31,508
Date of updating data: 04.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,595,471
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,895,589
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 65
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 4,592,818
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,588
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 98,839
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 117,696
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 83,583
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,741,014
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 65
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,438,217
D. Služby (účtová skupina 51) 1,508,077
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,223,267
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 893,947
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 303,646
4. Sociální náklady (527, 528) 25,674
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,321
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 334,319
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 334,319
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 7,866
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -16,966
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 244,848
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 154,575
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,747,951
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20,468
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 15,082
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 15,082
XII. Kurzové zisky (663) 5,386
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 35,338
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 5,220
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 14,720
2. Ostatní náklady (562A) 14,720
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 10
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 15,388
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,870
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 139,705
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 79,245
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 80,097
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -852
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 60,460
Date of updating data: 04.02.2016
Date of updating data: 04.02.2016