Vytvořte fakturu

Slovenský autoimport, akciová - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.09.2015
Basic information
Obchodní název Slovenský autoimport, akciová
IČO 17308488
TIN 2020295068
DIČ SK2020295068
Datum vytvoření 22 Únor 1991
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Slovenský autoimport, akciová
Drobného 27
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 460 069 €
Zisk -182 219 €
Kapitál 4 972 280 €
Vlastní kapitál 4 417 997 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.saicosmetics.sk
Telefon(y) +421254788696, +421254777215
Fax(y) 0254777733
Date of updating data: 11.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,810,486
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,477,480
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 20,808
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 20,808
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 930,983
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 226,717
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 680,234
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,537
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,495
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 525,689
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 525,689
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,332,493
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 28,182
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 28,182
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 241
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 241
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,296,833
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 835,838
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 835,838
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 1,100,285
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 360,710
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,237
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 114
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,123
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 513
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 513
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,810,486
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,443,498
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 4,647,149
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 4,647,149
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 220,703
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 220,703
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -294,098
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -294,098
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -948,037
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,009,012
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,957,049
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -182,219
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 366,988
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,163
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,163
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 361,975
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 271,802
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 271,802
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 32,180
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,690
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,307
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 43,996
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,850
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,850
Date of updating data: 11.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 460,070
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 460,069
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 134,746
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 262,573
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 750
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 62,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 626,315
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 46,145
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 67,320
D. Služby (účtová skupina 51) 77,415
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 150,170
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 109,345
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 38,001
4. Sociální náklady (527, 528) 2,824
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 30,515
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 100,245
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 100,245
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 5,421
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 149,084
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -166,246
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 206,439
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,253
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 12,351
2. Ostatní náklady (562A) 12,351
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 902
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,252
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -179,498
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,721
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,721
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -182,219
Date of updating data: 11.09.2015
Date of updating data: 11.09.2015