Vytvořte fakturu

TRANSKONTAKT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Obchodní název TRANSKONTAKT
IČO 17309182
TIN 2020311942
DIČ SK2020311942
Datum vytvoření 06 Březen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRANSKONTAKT
Detvianska 6
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 712 626 €
Zisk 32 578 €
Kapitál 6 245 367 €
Vlastní kapitál 1 820 477 €
Kontaktní informace
Email transkontakt@nextra.sk
webové stránky http://transkontakt.sk
Telefon(y) +421244882453, +421244887715, +421244884781, +421244882277, +421244880993, +421244680443, +421244680442
Fax(y) 0244887715
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,486,206
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 97,041
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 97,041
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,491
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 34,183
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 58,367
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,377,303
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 689,995
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 689,995
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,609,905
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,609,905
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,294,271
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,294,271
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 273,166
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,021,105
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -216,868
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,760
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -229,628
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 11,862
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11,862
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,486,206
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,853,054
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 331,941
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 331,941
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 36,391
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 36,391
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,452,144
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,817,850
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -365,706
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,578
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,633,152
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,622
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10,622
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,610,455
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,528,411
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 329,461
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,198,950
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 51,543
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 16,461
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,945
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,095
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,035
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,035
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,040
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,712,626
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,440,203
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 224,760
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 28,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,163
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,632,852
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,941,369
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 67,590
D. Služby (účtová skupina 51) 1,190,760
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 356,377
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 269,380
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 81,869
4. Sociální náklady (527, 528) 5,128
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,310
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 25,918
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 25,918
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 11,643
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,885
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 79,774
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 465,244
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,747
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
XII. Kurzové zisky (663) 3,737
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 44,938
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 9,881
2. Ostatní náklady (562A) 9,881
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,487
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 31,570
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -41,191
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 38,583
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,005
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,005
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 32,578
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016