Vytvořte fakturu

BOSFAM SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BOSFAM SK
IČO 17309298
TIN 2020805006
DIČ SK2020805006
Datum vytvoření 08 Březen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BOSFAM SK
Pezinská 4/1250
90301
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 136 191 €
Zisk 5 500 €
Kapitál 186 385 €
Vlastní kapitál 52 776 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 40,559
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 40,559
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 40,559
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 233,269
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 42,021
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,520
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 133,299
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 273,828
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 58,278
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 25,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 25,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 34
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 27,744
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,500
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 215,550
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 20,750
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 18,328
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 110,063
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 35,063
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 75,000
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,409
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 65,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 136,191
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 12,150
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 1,011
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 123,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 111,033
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 7,263
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 416
C. Služby (účtová skupina 51) 65,203
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 489
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 363
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 10,938
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 25,877
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 484
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 25,158
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -59,721
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 17,991
M. Úrokové náklady (562) 4,113
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 13,878
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -17,989
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,169
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,669
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,500
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015