Vytvořte fakturu

Asint Educate - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Asint Educate
IČO 17309531
TIN 2020344524
DIČ SK2020344524
Datum vytvoření 13 Březen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Asint Educate
Hriňovská 8
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 910 901 €
Zisk 269 141 €
Kapitál 923 429 €
Vlastní kapitál 1 035 395 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421905528284, +421905500292
Fax(y) 0244371441
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,368,774
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 800,931
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 800,931
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 66,000
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 644,300
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 90,631
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 573,486
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 145,680
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 94,366
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 94,366
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 545
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 50,769
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 427,806
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 188,797
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 239,009
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) -5,643
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 437
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) -6,080
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,368,774
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,304,536
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 779,572
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 248,520
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 248,520
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 269,141
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 64,238
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,876
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,876
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 2,796
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 2,796
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 53,566
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 309,481
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 309,481
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 702,862
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,756
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,408
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -969,941
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 910,901
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 881,735
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 29,166
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 601,137
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,617
D. Služby (účtová skupina 51) 517,701
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,691
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,752
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,830
4. Sociální náklady (527, 528) 109
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,345
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 39,896
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 39,896
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 7,561
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,326
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 309,764
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 359,417
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,725
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 12,720
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 270
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 270
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 12,455
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 322,219
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 53,078
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 53,078
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 269,141
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17309531 TIN: 2020344524 DIČ: SK2020344524
 • Sídlo: Asint Educate, Hriňovská 8, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Březen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Turan Púpavova 31 Bratislava 25.08.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Turan 6 639 € (100%) Púpavova 31 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.05.2012Nové sidlo:
   Hriňovská 8 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   automatizované spracovanie dát
   animácia a vizualizácia pomocou výpočtovej techniky
   poskytovanie softwaru - predaj a prenájom so súhlasom autora
   rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   organizovanie kongresov a výstav
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a z verejne prístupných zdrojov
   administratívne služby
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávanie služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   faktoring a forfaiting
   finančný lízing
   čistiace a upratovacie služby
   30.04.2012Zrušené sidlo:
   Kukučínova 34 Bratislava 831 03
   18.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok 902 01
   30.01.2003Nové sidlo:
   Kukučínova 34 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Turan Púpavova 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Turan Púpavova 31 Bratislava Vznik funkcie: 25.08.2000
   29.01.2003Zrušené sidlo:
   Kukučínova 26 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Mikulčík Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Ján Turan Púpavova 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Turan Púpavova 31 Bratislava
   11.01.2001Nové sidlo:
   Kukučínova 26 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie školení v oblasti systémov riadenia
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Mikulčík Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Ján Turan Púpavova 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Turan Púpavova 31 Bratislava
   10.01.2001Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Bank Pro Team, a.s. Niťová 3 Bratislava 821 08
   Ing. Iveta Gréková Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   RNDr. Daniel Salontay Blumentálska 7 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Gréková Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   23.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Iveta Gréková Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Gréková Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   22.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Iveta Holienčinová Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Holienčinová Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Bank Pro Team, a.s. Niťová 3 Bratislava 821 08
   Ing. Iveta Holienčinová Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   RNDr. Daniel Salontay Blumentálska 7 Bratislava 811 07
   Ing. Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok 902 01
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Bank Pro Team, a.s. Niťová 3 Bratislava 821 08
   Ing. Iveta Holienčinová Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   Ing. Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok 902 01
   12.03.1998Nové obchodné meno:
   Asint Educate, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie školení v oblasti výpočtovej techniky
   príprava a organizovanie vzdelávacích programov a seminárov
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Bank Pro Team, a.s. Niťová 3 Bratislava 821 08
   Ing. Iveta Holienčinová Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   Ing. Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Iveta Holienčinová Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   11.03.1998Zrušené obchodné meno:
   HB SOFTWARE SERVICE, spol.s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Mikulčík Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok 902 01
   29.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Mikulčík Haydnova 19 Bratislava
   28.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Fabo P.Horova 18 Bratislava
   Ing. Miroslav Mikulčík E.Friedu 11 Bratislava
   Ing. Viliam Sálka nám. SNP 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viliam Sálka nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   19.03.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovaru, na ktoré sa nevyžaduje osobitné oprávnenie, alebo povolenie
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a výpočtovej techniky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Sálka nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok 902 01
   18.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodno-servisná činnosť v oblasti výpočtovej techniky.
   Analýza, vývoj, tvorba a implementácia softwarových produktov.
   Poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť.
   Dovoz a vývoz všetkých druhov tovarov, okrem tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné oprávnenie.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.03.1991Nové obchodné meno:
   HB SOFTWARE SERVICE, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodno-servisná činnosť v oblasti výpočtovej techniky.
   Analýza, vývoj, tvorba a implementácia softwarových produktov.
   Poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť.
   Dovoz a vývoz všetkých druhov tovarov, okrem tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné oprávnenie.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Fabo P.Horova 18 Bratislava
   Ing. Miroslav Mikulčík E.Friedu 11 Bratislava
   Ing. Viliam Sálka nám. SNP 23 Bratislava
   Ing. Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia