Vytvořte fakturu

A-T - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Obchodní název A-T
IČO 17309565
TIN 2020351608
Datum vytvoření 12 Březen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A-T
Rybničná 40/K
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 084 269 €
Zisk 255 537 €
Kapitál 7 653 083 €
Vlastní kapitál 1 304 454 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0249111500, 0249111501, 0249111503, 0249111504, 0249111505, 0249111506, 0249111507, 0249111508, 0249
Fax(y) 0249111551
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,260,211
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 601,122
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 6,876
2. Software (013) - /073, 091A/ 6,876
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 594,246
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 390,239
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 204,007
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,650,626
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 76,364
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 76,364
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,416,061
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 308,143
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 308,143
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 1,992,043
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,362
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 98,513
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 158,201
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,867
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 148,334
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,463
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,463
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,260,211
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,325,340
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 500,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 500,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 16,360
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 50,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 50,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 503,443
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 503,443
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 255,537
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,932,615
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 76,690
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,239
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 74,451
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,733,806
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,583,210
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,583,210
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,587
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 35,952
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 24,415
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,050
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 50,592
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 122,119
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 22,119
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 100,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,256
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2,256
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,039,463
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,084,269
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 57,903
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 198,298
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,783,262
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,585
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 39,221
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,755,984
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 18,552
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,109,945
D. Služby (účtová skupina 51) 2,017,716
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 493,258
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 351,107
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 120,591
4. Sociální náklady (527, 528) 21,560
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 14,386
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 136,076
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 136,076
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,002
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -35,951
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 328,285
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 893,250
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 223
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 134
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 134
XII. Kurzové zisky (663) 89
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,907
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,822
2. Ostatní náklady (562A) 8,822
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 325
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 14,760
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -23,684
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 304,601
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 49,064
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 49,064
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 255,537
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016