Vytvořte fakturu

EMCon - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EMCon
IČO 17309956
TIN 2020299171
DIČ SK2020299171
Datum vytvoření 26 Březen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EMCon
Lamačská cesta 8
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 648 269 €
Zisk 2 993 €
Kapitál 142 254 €
Vlastní kapitál 128 152 €
Kontaktní informace
Email emcon@emcon.sk
Telefon(y) 0254789168, 0347726293, 0903712893, 0903716357
Mobile(y) +421903712893, 0903712893, 0903716357
Fax(y) 0254789168
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 252,574
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 46,385
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 46,385
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 13,028
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 33,357
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 205,220
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,244
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,244
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 192
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 192
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 192
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 199,784
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,990
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 197,794
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 969
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 969
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 252,574
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 131,145
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,093
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,093
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 109,420
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 427,700
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -318,280
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,993
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 121,429
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 148
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 148
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 121,281
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 34,483
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,483
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 40,545
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,207
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,046
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 648,269
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 652
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 647,353
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 264
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 641,281
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 643
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,358
D. Služby (účtová skupina 51) 488,401
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 138,097
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 114,028
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 21,591
4. Sociální náklady (527, 528) 2,478
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,820
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,962
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 5,962
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,988
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 152,603
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,120
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,120
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,114
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,874
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,993
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015