Vytvořte fakturu

VUIS - Vodovody a kanalizácie - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VUIS - Vodovody a kanalizácie
IČO 17310211
TIN 2020311975
DIČ SK2020311975
Datum vytvoření 15 Duben 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VUIS - Vodovody a kanalizácie
Lamačská cesta 8
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 165 077 €
Zisk 41 681 €
Kapitál 213 854 €
Vlastní kapitál 31 476 €
Kontaktní informace
Email vuis-vak@ba.psg.sk
Telefon(y) 0903194358, 0903587710, 0254771315
Fax(y) 0254793794
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 176,104
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 173,406
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 836
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 95,674
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 7
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 20,576
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,817
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 70,037
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 271,778
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 59,938
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 16,597
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,660
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 41,681
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 211,840
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 141,096
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 70,044
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,328
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,998
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,132
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 53,586
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 700
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 165,077
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 164,997
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 108,511
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 25,502
C. Služby (účtová skupina 51) 31,822
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 28,350
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,024
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 10,186
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -59
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,686
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 56,566
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 107,673
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,184
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,184
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,180
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 54,386
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 12,705
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 41,681
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17310211 TIN: 2020311975 DIČ: SK2020311975
 • Sídlo: VUIS - Vodovody a kanalizácie, Lamačská cesta 8, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Duben 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Pašek konateľ Molecova 7 Bratislava 31.03.1991
  Ing. Robert Pašek konateľ Vajnorská 7 Chorvátsky Grob 05.01.1996
  Tomáš Pašek Opavská 26/A/10229 Bratislava 831 01 01.01.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Pašek 15 601 € (94%) Molecova 7 Bratislava
  Ing. Robert Pašek 996 € (6%) Vajnorská 7 Chorvátsky Grob
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.03.2015Noví spoločníci:
   Ing. Robert Pašek Vajnorská 7 Chorvátsky Grob 900 25
   03.03.2015Zrušeny spoločníci:
   Michaela Pašeková Vajnorská 7 Chorvátsky Grob 900 25
   16.02.2012Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 811 04
   15.02.2012Zrušené sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 811 04
   18.01.2012Nové sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Michaela Pašeková Vajnorská 7 Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tomáš Pašek Opavská 26/A/10229 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   17.01.2012Zrušené sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 810 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Robert Pašek Vajnorská 7 Chorvátsky Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   07.01.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ján Pašek Molecova 7 Bratislava
   Ing. Robert Pašek Vajnorská 7 Chorvátsky Grob
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Pašek - konateľ Molecova 7 Bratislava Vznik funkcie: 31.03.1991
   Ing. Robert Pašek - konateľ Vajnorská 7 Chorvátsky Grob Vznik funkcie: 05.01.1996
   06.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Pašek Molecova 7 Bratislava
   Ing. Robert Pašek Plzenská 3 Bratislava
   26.10.1999Nové sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 810 01
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie činnosti akreditovaného skúšobného laboratória podľa predmetu akreditácie, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou osvedčenia o akreditácii vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou
   vykonávanie činností súvisiacich s osvedčením o autorizácii vydaným Ministerstvom výstavby a verejných prác SR v zmysle ustanovení zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v rozsahu špecifikovanom v prílohe k osvedčeniu o autorizácii
   25.10.1999Zrušené sidlo:
   Lamačská Bratislava 811 04
   19.06.1996Nové predmety činnosti:
   výskum, vývoj v oblasti vodovodov a kanalizácií
   vykonávanie vzorových stavebno-montážnych prác
   konzultačná činnosť a spracovanie štúdií v oblasti vodovodov a kanalizácií
   statické posudzovanie stavebných dielcov, konštrukcií a objektov
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
   prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov a odstavných plôch pre motorové vozidlá
   prenájom stroajov a prístrojov
   výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
   skúšanie potrubných systémov a nádrží
   xerografické služby
   18.06.1996Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie a dodávanie prác v oblasti výskumu vývoja na úseku vodovodov a kanali- zácií pre tuzemských i zahraničných odberateľov najmä
   vyhľadávací a aplikovaný výskum
   vývoj výrobkov a technológií
   laboratórne a terénne skúšky a merania
   technická pomoc a technický dozor náročných stavieb
   normalizácia a typizácia
   poradenská služba
   vývoj špeciálnych skúšobných a meracích metód a zariadení
   vykonávanie a dodávanie vzorových stavebnomontážnych prác s uplatnením progresívnych výrobkov a technológií pri výstavbe a rekoštrukciách vodovodov a kanalizácií
   spracovávanie rozvojových a iných štúdií na úseku vodovodov a kanalizácií
   statické posudzovanie stavebných dielcov, konštrukcií a objektov
   vykonávanie iných hospodárskych činností súvisiacich s obchodovaním a podnikaním s majetkom spoločnosti
   riešenie vedecko-technických projektov na úseku vodovodov a kanalizácií
   prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov a odstavných plôch pre motorové vozi- dlá
   prenájom strojov a prístrojov
   výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
   skúšanie potrubných systémov a nádrží
   xerografické služby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   22.03.1996Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Pašek Molecova 7 Bratislava
   Ing. Robert Pašek Plzenská 3 Bratislava
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   21.03.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   29.11.1995Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov a odstavných plôch pre motorové vozi- dlá
   prenájom strojov a prístrojov
   výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
   skúšanie potrubných systémov a nádrží
   xerografické služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   28.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   06.05.1993Nové sidlo:
   Lamačská Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie a dodávanie prác v oblasti výskumu vývoja na úseku vodovodov a kanali- zácií pre tuzemských i zahraničných odberateľov najmä
   vyhľadávací a aplikovaný výskum
   vývoj výrobkov a technológií
   laboratórne a terénne skúšky a merania
   technická pomoc a technický dozor náročných stavieb
   normalizácia a typizácia
   poradenská služba
   vývoj špeciálnych skúšobných a meracích metód a zariadení
   vykonávanie a dodávanie vzorových stavebnomontážnych prác s uplatnením progresívnych výrobkov a technológií pri výstavbe a rekoštrukciách vodovodov a kanalizácií
   spracovávanie rozvojových a iných štúdií na úseku vodovodov a kanalizácií
   statické posudzovanie stavebných dielcov, konštrukcií a objektov
   vykonávanie iných hospodárskych činností súvisiacich s obchodovaním a podnikaním s majetkom spoločnosti
   riešenie vedecko-technických projektov na úseku vodovodov a kanalizácií
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   05.05.1993Zrušené sidlo:
   Lamačská Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Vykonávanie a dodávanie prác v oblasti výskumu a vývoja na úseku vodovodov a kanalizácií pre tuzemských i zahraničných odberateľov najmä:
   vyhľadávací a aplikovaný výskum
   vývoj výrobkov a technológií
   laboratórne a terénne skúšky a merania
   technická pomoc a technický dozor náročných stavieb
   normalizácia a typizácia
   poradenská služba
   vývoj špeciálnych skúšobných a meracích metód a zariadení
   Vykonávanie a dodávanie vzorových stavebnomontážnych prác s uplatnením progresívnych výrobkov a technológií pri výstavbe a rekonštrukciách vodovodov a kanalizácií.
   Spracovávanie rozvojových a iných štúdií na úseku vodovodov a kanalizácií. Statické posudzovanie stavebných dielcov, konštrukcií a objektov.
   Vykonávanie iných hospodárskych inností súvisiacich s obchodovaním a podnikaním s majetkom spoločnosti.
   Riešenie vedecko-technických projektov na úseku vodovodov a kanalizácií.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Doc. JUDr. Milan Šimovič , CSc. Fr. Kráľa 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.09.1992Noví spoločníci:
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.09.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudovít Gajdošík Staré Záhrady 26 Bratislava
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.04.1991Nové obchodné meno:
   VUIS - Vodovody a kanalizácie spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Lamačská Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Vykonávanie a dodávanie prác v oblasti výskumu a vývoja na úseku vodovodov a kanalizácií pre tuzemských i zahraničných odberateľov najmä:
   vyhľadávací a aplikovaný výskum
   vývoj výrobkov a technológií
   laboratórne a terénne skúšky a merania
   technická pomoc a technický dozor náročných stavieb
   normalizácia a typizácia
   poradenská služba
   vývoj špeciálnych skúšobných a meracích metód a zariadení
   Vykonávanie a dodávanie vzorových stavebnomontážnych prác s uplatnením progresívnych výrobkov a technológií pri výstavbe a rekonštrukciách vodovodov a kanalizácií.
   Spracovávanie rozvojových a iných štúdií na úseku vodovodov a kanalizácií. Statické posudzovanie stavebných dielcov, konštrukcií a objektov.
   Vykonávanie iných hospodárskych inností súvisiacich s obchodovaním a podnikaním s majetkom spoločnosti.
   Riešenie vedecko-technických projektov na úseku vodovodov a kanalizácií.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Gajdošík Staré Záhrady 26 Bratislava
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Doc. JUDr. Milan Šimovič , CSc. Fr. Kráľa 18 Bratislava
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia