Vytvořte fakturu

STRABAG Development - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.09.2016
Basic information
Obchodní název STRABAG Development
IČO 17310423
TIN 2020318311
DIČ SK2020318311
Datum vytvoření 06 Květen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STRABAG Development
Mlynské nivy 61/A
82015
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 845 103 €
Zisk -83 349 €
Date of updating data: 30.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,815,963
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 469,183
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 303,213
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 116,276
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 131,557
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 55,380
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 165,970
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 165,970
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,322,586
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,900,864
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 2,825,135
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 75,729
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 408,873
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 408,873
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 368,427
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,446
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,849
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,195
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,654
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 24,194
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 171
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 24,023
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,815,963
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,129,710
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 663,878
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 663,878
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 42,236
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 66,388
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 66,388
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 37
2. Ostatní fondy (427, 42X) 37
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 440,520
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,380,165
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -939,645
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -83,349
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,686,253
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,103
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10,103
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,645,928
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 140,576
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101,818
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,758
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 32,592
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,204
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,385
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,433,171
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 30,222
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,920
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 16,302
Date of updating data: 30.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 84,366
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 845,103
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 84,366
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 760,737
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 913,959
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,181
D. Služby (účtová skupina 51) 359,016
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 487,203
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 349,796
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 108,757
4. Sociální náklady (527, 528) 28,650
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,848
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 43,708
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 43,708
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,003
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -68,856
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -293,831
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 54,480
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 54,480
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 54,468
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 44,174
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 44,797
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 44,797
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) -623
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 10,306
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -58,550
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 24,799
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 21,917
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -83,349
Date of updating data: 30.09.2016
Date of updating data: 30.09.2016