Vytvořte fakturu

AQUA - VITA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.10.2015
Basic information
Obchodní název AQUA - VITA
IČO 17310687
TIN 2020322458
DIČ SK2020322458
Datum vytvoření 22 Květen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AQUA - VITA
Galvániho č. 12/A
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 303 179 €
Zisk 66 964 €
Kapitál 1 439 350 €
Vlastní kapitál 989 685 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243422365, 0243422350
Fax(y) 0243422352
Date of updating data: 19.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,693,651
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 334,000
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 334,000
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 117,296
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 113,127
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 76,160
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 27,417
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,351,565
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 20,157
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 20,157
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 261,491
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 261,491
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 261,491
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 224,558
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 224,558
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 224,558
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 845,359
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,636
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 843,723
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,086
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 8,086
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,693,651
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,056,651
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,641
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,641
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 665
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 982,381
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 982,381
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 66,964
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 637,000
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,609
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,249
12. Odložený daňový závazek (481A) 9,360
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 603,800
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 32,931
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,931
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 504,518
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 21,286
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 22,919
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,750
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 396
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 22,591
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 22,591
Date of updating data: 19.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,302,102
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,303,179
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 416,701
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,885,400
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -10,205
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,908
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,375
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,198,874
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 527,214
D. Služby (účtová skupina 51) 270,193
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,338,438
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,168,508
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 152,353
4. Sociální náklady (527, 528) 17,577
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,822
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 48,512
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 48,512
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,695
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 104,305
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,494,489
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 64
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 64
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 64
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,884
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 119
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 14,765
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,820
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 89,485
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 22,521
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 22,521
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 66,964
Date of updating data: 19.10.2015
Date of updating data: 19.10.2015