Vytvořte fakturu

BSS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.06.2016
Basic information
Obchodní název BSS
IČO 17311918
TIN 2020325373
DIČ SK2020325373
Datum vytvoření 13 Květen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BSS
Rebarborova 47
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 617 989 €
Zisk -1 200 768 €
Kapitál 2 895 251 €
Vlastní kapitál 681 096 €
Kontaktní informace
Email ponuky@bssbau.sk
Telefon(y) 0243428523, 0243428527, 43428523
Fax(y) 0243410904
Date of updating data: 14.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,850,991
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 872,481
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 872,481
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 189,867
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 597,922
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 84,692
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,977,205
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 58,725
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 58,725
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,860,218
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 742,103
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 742,103
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 2,117,000
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,115
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 58,262
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,224
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 55,038
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,305
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,305
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,850,991
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 153,598
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 39,834
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 39,834
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,268,743
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,850
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,850
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 39,939
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 39,939
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,200,768
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,697,365
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 29,324
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,797
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 24,589
12. Odložený daňový závazek (481A) -2,062
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 267,846
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,395,651
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 585,365
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 585,365
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,778,485
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,274
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,890
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,987
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,650
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,544
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,544
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 28
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 28
Date of updating data: 14.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,606,175
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,617,989
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 36,290
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,569,885
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 16,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -4,186
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,629,735
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,001,376
D. Služby (účtová skupina 51) 2,161,182
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 292,795
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 210,002
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 72,097
4. Sociální náklady (527, 528) 10,696
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,753
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 91,687
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 91,687
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 18,104
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 58,838
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,011,746
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -556,383
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 190,708
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 173,270
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 16,511
2. Ostatní náklady (562A) 16,511
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 927
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -190,699
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,202,445
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -1,677
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -4,557
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,200,768
Date of updating data: 14.06.2016