Vytvořte fakturu

MEDITRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MEDITRADE
IČO 17312001
TIN 2020293121
DIČ SK2020293121
Datum vytvoření 13 Květen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDITRADE
Levočská 1/2101
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 23 835 465 €
Zisk 3 695 961 €
Kapitál 27 507 607 €
Vlastní kapitál 3 608 142 €
Kontaktní informace
Email meditrade@meditrade.sk
Telefon(y) 0250109510, 0250109515, 0250109516, 0250109525
Fax(y) 0255648925
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 22,340,194
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,684,260
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 11,392
2. Software (013) - /073, 091A/ 11,392
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,061,437
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 80,000
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 803,810
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 177,627
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 611,431
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 611,431
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,633,096
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,337,803
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,173
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,179,173
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 152,457
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,174,659
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 11,152,927
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,152,927
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 299
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 21,433
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,120,634
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 49,899
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,070,735
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 22,838
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 17,207
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 5,631
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,340,194
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,711,127
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,606
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 5,255
2. Ostatní fondy (427, 42X) 5,255
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,695,961
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,627,935
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 53,613
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,658
12. Odložený daňový závazek (481A) 46,955
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 18,446,046
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,582,086
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,582,086
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,536,706
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 54,796
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 34,815
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 237,194
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 449
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 112,944
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 112,944
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,332
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,132
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,132
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 21,779,296
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 23,835,465
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 21,690,335
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 88,961
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,640,404
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 415,765
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,317,541
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 11,759,367
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 206,557
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 14,075
D. Služby (účtová skupina 51) 1,335,444
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,249,370
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 929,335
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 300,625
4. Sociální náklady (527, 528) 19,410
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 16,911
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 227,325
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 227,325
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,959,188
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,408,783
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 140,521
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,517,924
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,463,853
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,181,793
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 4,007,553
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 63,257
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 63,257
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 34,104
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 34,104
XII. Kurzové zisky (663) 76,879
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,467,779
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 4,007,553
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 33,332
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 414,641
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 12,253
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -285,986
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,231,938
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,535,977
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,397,723
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 138,254
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,695,961
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17312001 TIN: 2020293121 DIČ: SK2020293121
 • Sídlo: MEDITRADE, Levočská 1/2101, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Květen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavel Bohdal Novosvetská 1228/42 Bratislava 811 04 13.05.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavel Bohdal 3 320 € (50%) Novosvetská 1228/42 Bratislava 811 04
  Ing. Katarína Bohdalová 2 324 € (35%) Novosvetská 1228/42 Bratislava 811 04
  Hana Slaninková 996 € (15%) Bratislava 811 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.09.2012Nové predmety činnosti:
   výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach
   16.01.2009Nové obchodné meno:
   MEDITRADE spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Levočská 1/2101 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Bohdal Novosvetská 1228/42 Bratislava 811 04
   Ing. Katarína Bohdalová Novosvetská 1228/42 Bratislava 811 04
   Hana Slaninková Bartoňova 13 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Bohdal Novosvetská 1228/42 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 13.05.1991
   15.01.2009Zrušené obchodné meno:
   MEDITRADE spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 6/A Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Bohdal Bartoňová 13 Bratislava
   Hana Bohdalová Bartoňova 13 Bratislava
   Ing. Katarína Bohdalová Bartoňová 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Bohdal Bartoňová 13 Bratislava
   07.07.2005Nové sidlo:
   Trnavská cesta 6/A Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
   opravy zdravotníckych prístrojov v rozsahu voľnej živnosti
   06.07.2005Zrušené sidlo:
   Kalinčiaková 27 Bratislava 831 04
   07.06.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí - leasing
   čistiace a upratovacie služby
   obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu
   23.01.2003Nové sidlo:
   Kalinčiaková 27 Bratislava 831 04
   22.01.2003Zrušené sidlo:
   Námestie Biely Kríž 7 Bratislava 831 02
   25.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Bohdal Bartoňová 13 Bratislava
   Hana Bohdalová Bartoňova 13 Bratislava
   Ing. Katarína Bohdalová Bartoňová 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Bohdal Bartoňová 13 Bratislava
   Ing. Katarína Bohdalová Bartoňová 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Katarína Bohdalová Bartoňova 13 Bratislava
   22.09.1997Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Bohdal Bartoňová 13 Bratislava
   Ing. Katarína Bohdalová Bartoňová 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Bohdal Bartoňová 13 Bratislava
   Ing. Katarína Bohdalová Bartoňova 13 Bratislava
   21.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Bohdál Bartoňová 13 Bratislava
   Ing. Katarína Bohdálová Bartoňová 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Bohdál Bartoňová 13 Bratislava
   07.11.1995Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Bohdál Bartoňová 13 Bratislava
   Ing. Katarína Bohdálová Bartoňová 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   06.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Bohdál Bartoňová 13 Bratislava
   Ing. Katarína Bohdálová Bartoňová 13 Bratislava
   MUDr. Jaroslav Sochor , CSc. Bartoňová 9 Bratislava
   MUDr. Ružena Sochorová , CSc. Bartoňová 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Jaroslav Sochor , CSc. Bartoňová 9 Bratislava
   21.04.1993Nové obchodné meno:
   MEDITRADE spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Námestie Biely Kríž 7 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie leasingu a dealerská činnosť najmä pre zdravotníctvo, školstvo vedu a výskum
   obchodná činnosť
   obchodná činnosť v oblasti zdravotníctva
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Bohdál Bartoňová 13 Bratislava
   MUDr. Jaroslav Sochor , CSc. Bartoňová 9 Bratislava
   20.04.1993Zrušené obchodné meno:
   MEDITRADE spol.s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bartoňová 9-13 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1.poskytovanie technicko-ekonomických informácií o prístrojoch, nástrojoch, strojoch, zariadeniach a spotrebnom materiáli najmä pre zdravotníctvo, školstvo, vedu a výskum
   2.poradenská a konzultačná činnosť v oblasti techniky, (strojov, prístrojov, nástrojov, zariadení a spotrebného materiálu) najmä pre zdravotníctvo, školstvo, vedu a výskum
   3.sprostredkovanie leasingu a dealerská činnosť najmä pre zdravotníctvo, školstvo vedu a výskum
   4.dovoz, vývoz a reexport techniky (stroje, nástroje, prístroje, zariadenia a spotrebný materiál a tovar) najmä pre zdravotníctvo, školstvo, vedu a výskum
   5.servisná činnosť najmä na dovážané prístroje, stroje a zariadenia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Bohdál
   MUDr. Jaroslav Sochor , CSc
   13.05.1991Nové obchodné meno:
   MEDITRADE spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bartoňová 9-13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1.poskytovanie technicko-ekonomických informácií o prístrojoch, nástrojoch, strojoch, zariadeniach a spotrebnom materiáli najmä pre zdravotníctvo, školstvo, vedu a výskum
   2.poradenská a konzultačná činnosť v oblasti techniky, (strojov, prístrojov, nástrojov, zariadení a spotrebného materiálu) najmä pre zdravotníctvo, školstvo, vedu a výskum
   3.sprostredkovanie leasingu a dealerská činnosť najmä pre zdravotníctvo, školstvo vedu a výskum
   4.dovoz, vývoz a reexport techniky (stroje, nástroje, prístroje, zariadenia a spotrebný materiál a tovar) najmä pre zdravotníctvo, školstvo, vedu a výskum
   5.servisná činnosť najmä na dovážané prístroje, stroje a zariadenia
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Bohdál Bartoňová 13 Bratislava
   Ing. Katarína Bohdálová Bartoňová 13 Bratislava
   MUDr. Jaroslav Sochor , CSc. Bartoňová 9 Bratislava
   MUDr. Ružena Sochorová , CSc. Bartoňová 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Bohdál
   MUDr. Jaroslav Sochor , CSc