Vytvořte fakturu

ECM ECO Monitoring - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.09.2016
Basic information
Obchodní název ECM ECO Monitoring
IČO 17312094
TIN 2020317244
DIČ SK2020317244
Datum vytvoření 28 Srpen 1991
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ECM ECO Monitoring
Nevädzová 5
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 402 072 €
Zisk 16 783 €
Kapitál 4 477 399 €
Vlastní kapitál 3 339 693 €
Kontaktní informace
Email ecm@ecm.sk
webové stránky http://www.ecmonitoring.com
Telefon(y) +421243429417, +421243429418, +421243427408, +421243427465
Mobile(y) +421911714270
Fax(y) 0243427465
Date of updating data: 29.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,948,517
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,636,618
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 18,666
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 18,666
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,617,952
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,617,952
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,307,887
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 153,252
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 75,365
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 18,291
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 59,596
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 13,216
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 13,216
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,870,112
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,738,040
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,738,040
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 132,072
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 271,307
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,404
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 268,903
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,012
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,012
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,948,517
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,047,556
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 166,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 166,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 33,194
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 33,194
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 1,558,175
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 1,548,187
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 9,988
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,273,404
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,273,404
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,783
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 900,961
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,377
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,377
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 2,000
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 2,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 722,798
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 616,533
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 616,533
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 25,874
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 23,556
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 14,673
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 42,162
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 32,672
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 32,672
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 142,114
Date of updating data: 29.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,413,913
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,402,072
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,640,818
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,773,095
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -14,474
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,633
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,625,715
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,364,867
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 989,162
D. Služby (účtová skupina 51) 475,971
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 552,931
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 415,768
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 129,381
4. Sociální náklady (527, 528) 7,782
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,778
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 20,458
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 20,458
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 207,131
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,417
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -223,643
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 569,439
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 290,768
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 278,689
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 278,689
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 120
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 120
XII. Kurzové zisky (663) 11,959
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,776
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,386
2. Ostatní náklady (562A) 1,386
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6,634
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,756
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 270,992
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 47,349
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 30,566
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,088
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 25,478
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,783
Date of updating data: 29.09.2016
Date of updating data: 29.09.2016