Vytvořte fakturu

UNIMED - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název UNIMED
IČO 17312752
TIN 2020291361
DIČ SK2020291361
Datum vytvoření 25 Červen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIMED
Oriešková 11
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 84 319 935 €
Zisk 273 778 €
Kapitál 29 645 399 €
Vlastní kapitál 5 792 447 €
Kontaktní informace
Email unimed@unimed.sk
webové stránky http://www.unimed.sk;http://www.unimedpharma.sk
Telefon(y) +421253416632, +421243333786, +421243638226, +421243638743, +421326402491
Fax(y) 0253416572, 0243638743
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 29,743,442
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,614,975
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,611,174
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 905,867
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,185,175
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 490,718
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 27,422
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 1,992
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,801
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,801
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,074,440
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 8,596,074
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,760
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,591,314
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 198,851
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 145,815
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 145,815
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 53,036
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,035,184
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 13,805,252
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,625,391
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,179,861
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 55,629
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 174,303
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,244,331
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,354
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,237,977
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 54,027
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 45,153
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 8,874
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,743,442
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,066,226
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 226,443
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 67,218
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 67,218
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,492,148
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,492,148
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 273,778
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,677,216
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 64,293
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 13,102
12. Odložený daňový závazek (481A) 51,191
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 16,032,199
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 15,548,818
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,390,704
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,158,114
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 72,168
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 108,829
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 73,415
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 228,969
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 80,724
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 80,724
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,500,000
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,000,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 84,030,138
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 84,319,935
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 83,614,905
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 415,233
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 96,383
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 193,414
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 83,727,564
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 78,732,736
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 578,911
D. Služby (účtová skupina 51) 911,599
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,436,792
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,759,698
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 616,306
4. Sociální náklady (527, 528) 60,788
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 39,655
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 459,037
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 459,037
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 53,690
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 180,102
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 335,042
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 592,371
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,806,892
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 388
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 100
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 100
XII. Kurzové zisky (663) 288
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 203,595
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 148,568
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,534
2. Ostatní náklady (562A) 147,034
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 305
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 54,722
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -203,207
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 389,164
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 115,386
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 115,255
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 131
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 273,778
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17312752 TIN: 2020291361 DIČ: SK2020291361
 • Sídlo: UNIMED, Oriešková 11, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Červen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava 25.06.1991
  Ľudovít Slučiak Legionárska 649/35 Trenčín 16.09.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Elena Slučiaková 6 639 € (100%) Ladislava Sáru 8 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.05.2015Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia humánnych liekov
   veľkodistribúcia, dovoz, vývoz omamných látok a psychotropných látok z II. a III. skupiny prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. v platnom znení
   uvádzanie na trh, prechovávanie, skladovanie a zaobchádzanie s určenými látkami a liekmi obsahujúcimi určené látky zaradené do skupiny I. prílohy č. 1 Nariadenia (ES) č. 273/2004 v platnom znení
   veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok
   26.05.2015Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotníckych služieb v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore veľkodistribúcia liečiv
   poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore zásobovanie liečivami, zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckymi potrebami
   27.04.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti - turistická ubytovňa
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   16.10.2002Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava Vznik funkcie: 25.06.1991
   Ľudovít Slučiak Legionárska 649/35 Trenčín Vznik funkcie: 16.09.2002
   15.10.2002Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno -preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava
   31.07.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava
   30.07.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Elena Slučiaková
   19.12.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotníckych služieb v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore veľkodistribúcia liečiv
   poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore zásobovanie liečivami, zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckymi potrebami
   poskytovanie liečebno -preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   03.06.1993Nové sidlo:
   Oriešková 11 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Elena Slučiaková
   02.06.1993Zrušené sidlo:
   Laurinská 6 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, sprostredkovanie a predaj tovaru všetkého druhu /okrem tovaru na ktorý treba osobitné povolenie/
   zahranično-obchodná činnosť vyplývajúca s predmetu činnosti /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   zabezpečovanie, organizovanie, nákup, predaj a sprostredkovanie zdravotníckej techniky a iného tovaru
   sprostredkovanie, vykonávanie a zabezpečovanie domácej i zahraničnej inzercie a reklamy na komerčnom základe.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.05.1992Noví spoločníci:
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava
   04.05.1992Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Eva Sisková Laurinská 16 Bratislava
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava
   25.06.1991Nové obchodné meno:
   UNIMED, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, sprostredkovanie a predaj tovaru všetkého druhu /okrem tovaru na ktorý treba osobitné povolenie/
   zahranično-obchodná činnosť vyplývajúca s predmetu činnosti /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   zabezpečovanie, organizovanie, nákup, predaj a sprostredkovanie zdravotníckej techniky a iného tovaru
   sprostredkovanie, vykonávanie a zabezpečovanie domácej i zahraničnej inzercie a reklamy na komerčnom základe.
   Noví spoločníci:
   PhDr. Eva Sisková Laurinská 16 Bratislava
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia