Vytvořte fakturu

Mr. DESIGN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.12.2016
Basic information
Obchodní název Mr. DESIGN
IČO 17313422
TIN 2020292637
DIČ SK2020292637
Datum vytvoření 25 Červen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Mr. DESIGN
Gorkého 7
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 196 418 €
Zisk -1 028 €
Kapitál 53 081 €
Vlastní kapitál 10 188 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254645352
Fax(y) 0254645352
Date of updating data: 15.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 34,277
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,784
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,213
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,213
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,213
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,571
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 111
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 11,460
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,493
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,668
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 6,825
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,277
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,413
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,861
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,861
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,028
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,864
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 155
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 155
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 31,168
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,914
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,914
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,137
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,222
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,995
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,900
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 541
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 541
Date of updating data: 15.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 196,417
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 196,418
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 38,671
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 157,747
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 196,189
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 31,176
D. Služby (účtová skupina 51) 117,543
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 44,496
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 32,549
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,119
4. Sociální náklady (527, 528) 1,828
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,000
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 954
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 954
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,020
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 229
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,699
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 297
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 297
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -297
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -68
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,028
Date of updating data: 15.12.2016
Date of updating data: 15.12.2016