Vytvořte fakturu

INK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.01.2017
Basic information
Obchodní název INK
IČO 17313741
TIN 2020831967
Datum vytvoření 26 Červen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INK
Iľjušinova 1042/12
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 26 851 €
Zisk 13 356 €
Kapitál 2 314 €
Vlastní kapitál 2 287 €
Date of updating data: 05.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 31,582
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,854
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,854
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,854
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,728
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,920
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 1,920
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 23,851
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 23,851
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,851
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,957
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,593
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 364
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 31,582
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,510
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,895
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 14,938
2. Změna základního kapitálu +/- 419 -13,043
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 393
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 393
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,134
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,134
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,356
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,072
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 17,072
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,031
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,031
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,653
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 225
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,163
Date of updating data: 05.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 26,851
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 26,851
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 26,851
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,619
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,958
D. Služby (účtová skupina 51) 3,674
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 676
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 500
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 176
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 165
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,146
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,146
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,232
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,219
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 713
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 713
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -713
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,519
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,163
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,163
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,356
Date of updating data: 05.01.2017