Vytvořte fakturu

THERMIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.12.2016
Basic information
Obchodní název THERMIS
IČO 17314381
TIN 2020342841
DIČ SK2020342841
Datum vytvoření 21 Březen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo THERMIS
Furmanská 7
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 505 389 €
Zisk 10 701 €
Kapitál 231 187 €
Vlastní kapitál 124 474 €
Kontaktní informace
Email thermis@stonline.sk
webové stránky http://www.thermis.sk
Telefon(y) +421264534257
Fax(y) 0264534258
Date of updating data: 16.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 244,218
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 190,937
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 190,937
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 33,094
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 130,083
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 27,760
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 53,281
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 105
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 105
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 20,159
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 9,416
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,416
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,743
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 33,017
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,531
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 20,486
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 244,218
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 151,100
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 29,296
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 29,296
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 104,463
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 104,463
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,701
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,118
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,501
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,238
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 2,263
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 44,655
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 37,105
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 29,173
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,173
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,144
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,091
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,004
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,693
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,857
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,857
Date of updating data: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 56,819
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 505,389
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 505,362
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 486,250
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 181,211
D. Služby (účtová skupina 51) 206,235
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 78,277
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 56,819
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 19,297
4. Sociální náklady (527, 528) 2,161
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,973
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,846
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,846
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,708
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,139
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 117,916
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,668
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,009
2. Ostatní náklady (562A) 4,009
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 160
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 499
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,667
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,472
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,771
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,771
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,701
Date of updating data: 16.12.2016
Date of updating data: 16.12.2016