Vytvořte fakturu

PRODEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.09.2016
Basic information
Obchodní název PRODEX
IČO 17314569
TIN 2020382166
DIČ SK2020382166
Datum vytvoření 18 Březen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRODEX
Rusovská cesta 16
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 197 166 €
Zisk 635 903 €
Kapitál 4 275 928 €
Vlastní kapitál 3 422 203 €
Kontaktní informace
Email sekretariat@prodex.sk
webové stránky http://www.prodex.sk;http://www.eurodogfashion.sk
Telefon(y) +421263520634, +421263520636, +421245901245, +421268202650, +421252493009, +421264530083, +421268202645, +421263520635, +421268202660
Mobile(y) +421907510332
Fax(y) 0268202645
Date of updating data: 30.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,598,923
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 229,152
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 72,553
2. Software (013) - /073, 091A/ 72,553
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 118,319
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 98,191
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 20,128
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 38,280
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 38,280
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,270,725
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,119
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,119
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 18,214
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 10,800
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,800
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 7,414
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,990,106
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,285,251
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,165
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,211,086
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 604,658
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 98,610
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,587
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,258,286
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,870
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,248,416
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 99,046
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 13,877
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 73,955
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 11,214
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,598,923
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,339,660
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 116,400
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 116,400
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 11,640
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,640
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 763
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 763
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 3,850
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 3,850
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,571,104
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,571,104
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 635,903
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,248,207
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,646
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,646
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,063,172
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 758,858
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 154,753
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 604,105
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 901,385
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 208,665
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 114,443
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 79,551
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 270
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 178,389
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 97,043
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 81,346
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 11,056
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 9,852
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,204
Date of updating data: 30.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 8,190,526
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,197,166
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 8,190,526
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,640
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,357,623
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 75,857
D. Služby (účtová skupina 51) 4,706,607
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,147,513
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,578,352
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 522,008
4. Sociální náklady (527, 528) 47,153
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,737
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 325,797
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 325,797
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -271
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 96,383
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 839,543
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,408,062
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 511,181
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 500,214
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 267
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 267
XII. Kurzové zisky (663) 10,700
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 509,854
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 500,000
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 301
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 301
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6,919
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,634
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,327
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 840,870
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 204,967
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 215,757
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -10,790
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 635,903
Date of updating data: 30.09.2016