Vytvořte fakturu

HYDROTECH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HYDROTECH
IČO 17315395
TIN 2020334789
DIČ SK2020334789
Datum vytvoření 04 Duben 1991
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo HYDROTECH
Modranská 153
90201
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 228 546 €
Zisk 293 882 €
Kapitál 4 087 722 €
Vlastní kapitál 1 999 661 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0336407240, 0336407241, 0336407252, 0336461045, 0336461046, 0336461047, 0336461048, 0336462224
Fax(y) 0336462224
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,827,641
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 464,389
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 352,335
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 128,729
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 133,627
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 77,606
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 12,373
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 112,054
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 112,054
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,351,999
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 98,026
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 98,026
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,498
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 2,498
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,060,164
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,846,029
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,579,935
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 266,094
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 161,247
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,445
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 34,443
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 191,311
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,304
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 188,007
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 11,253
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 11,253
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,827,641
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,192,203
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 392,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 392,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 106,221
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 78,400
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 78,400
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 120,955
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 120,955
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -231
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -231
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,200,976
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,200,976
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 293,882
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 635,438
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 25,262
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 25,262
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 6,659
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 6,659
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 549,798
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 428,337
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101,395
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 326,942
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 38,572
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 26,803
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 55,476
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 610
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 53,719
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 53,719
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,228,546
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 66,573
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,118,362
V. Aktivace (účtová skupina 62) 2,739
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 27,708
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,164
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,008,904
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 66,479
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 859,154
D. Služby (účtová skupina 51) 1,071,992
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 860,793
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 605,370
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 212,803
4. Sociální náklady (527, 528) 42,620
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,820
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 82,904
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 82,904
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 23,409
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39,353
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 219,642
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,190,049
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 141,975
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 137,265
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 137,265
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,583
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 4,293
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 290
XII. Kurzové zisky (663) 127
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,075
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,231
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 17,844
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 122,900
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 342,542
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 48,660
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 47,733
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 927
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 293,882
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17315395 TIN: 2020334789 DIČ: SK2020334789
 • Sídlo: HYDROTECH, Modranská 153, 90201, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Duben 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ioannis Hadjivassilis predseda 26 Road 34 Episkopi Cyprus 07.04.2009
  Chrysanthos Mavrommatis člen Makedonissis 47 Strovolos 153 Cyprus 07.04.2009
  Ing. Dušan Vančo, CSc. člen a riaditeľ spoločnosti Stupavská 6630/43 Bratislava 831 06 07.04.2009
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Ioannis Hadjivassilis - predseda predstavenstva 26 Road 34 Episkopi Cyprus Vznik funkcie: 07.04.2009
   Chrysanthos Mavrommatis - člen predstavenstva Makedonissis 47 Strovolos 153 Cyprus Vznik funkcie: 07.04.2009
   Ing. Dušan Vančo , CSc. - člen predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Stupavská 6630/43 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 07.04.2009
   01.07.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Vančo , CSc. - člen predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Stupavská 6630/43 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.04.2005
   Joannis Hadjivassilis - predseda predstavenstva 26 Road 34 Episkopi Cyprus Vznik funkcie: 18.04.2005
   Chrysanthos Mavrommatis - člen Makedonissis 47 Strovolos 153 Cyprus Vznik funkcie: 18.04.2005
   11.01.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie čistiarní odpadových vôd a úpravní vody
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-I
   07.07.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Vančo , CSc. - člen predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Stupavská 6630/43 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.04.2005
   Joannis Hadjivassilis - predseda predstavenstva 26 Road 34 Episkopi Cyprus Vznik funkcie: 18.04.2005
   Chrysanthos Mavrommatis - člen Makedonissis 47 Strovolos 153 Cyprus Vznik funkcie: 18.04.2005
   06.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Vančo, CSc. - člen, riaditeľ spoločnosti Stupavská 43 Bratislava
   Chrysanthos Mavrommatis - člen Makedonissis 47 Strovolos 153 Cyprus dlhodobý pobyt na území SR : Cabanova 2172/27 Bratislava
   Ioannis Hadjivassilis - predsedapredstavenstva 26 Road 34 Episkopi Cyprus dlhodobý pobyt na území SR : Cabanova 2172/27 Bratislava
   22.04.2002Nové sidlo:
   Modranská 153 Vinosady 902 01
   21.04.2002Zrušené sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   19.05.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Vančo, CSc. - člen, riaditeľ spoločnosti Stupavská 43 Bratislava
   18.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Vančo , CSc. - člen,riaditeľ spoločnosti Závadská 6 Bratislava
   25.03.1998Nové obchodné meno:
   HYDROTECH, a.s.
   Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   montáž, oprava, údržba elektrických zaria- dení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   poradenská, inžinierska, výskumná a koordinačná činnosť v oblasti projektovania, vykonávanie stavieb a životného prostredia v rozsahu voľnej živnosti
   analytické rozbory vôd s výnimkou úradného merania v rozsahu voľnej živnosti
   projektovanie elektrických zariadení
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   elektroinštalácie
   výroba nástrojov
   brúsenie a leštenie kovov
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Vančo , CSc. - člen,riaditeľ spoločnosti Závadská 6 Bratislava
   Chrysanthos Mavrommatis - člen Makedonissis 47 Strovolos 153 Cyprus dlhodobý pobyt na území SR : Cabanova 2172/27 Bratislava
   Ioannis Hadjivassilis - predsedapredstavenstva 26 Road 34 Episkopi Cyprus dlhodobý pobyt na území SR : Cabanova 2172/27 Bratislava
   24.03.1998Zrušené obchodné meno:
   H Y D R O T E C H, akciová spoločnosť
   Zrušené sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 830 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   montáž oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
   Projekčná činnosť v investičnej výstavbe.
   Konzultačná činnosť v horeuvedenej oblasti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Vančo Závadská 6 Bratislava
   Chrysanthos Mavrommatis Makedonissis 47 Strovolos 153 Cyprus
   Ioannis Hadjivassilis 26 Road 34 Episkopi Cyprus
   15.03.1993Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 830 05
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením
   projekčná činnosť v investičnej výstavbe
   konzultačná činnosť v hore uvedenej oblasti
   montáž oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
   14.03.1993Zrušené sidlo:
   Rybničná 40, Admin. budova BEZ Bratislava 835 54
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ Navrhovanie, výroba, dodávka, montáž, skúšanie, intenzifikácia, rozširovanie, uvádzanie do prevádzky, vyhodnocovanie, optimalizácia a obchodná činnosť s čistiarňami odpadových vôd a úpravňami vôd.
   b/ Navrhovanie, výroba, dodávka, montáž, skúšanie, intenzifikácia, rozširovanie, uvádzanie do prevádzky, vyhodnocovanie, optimalizácia a obchodná činnosť s jednotlivými zariadeniami alebo súbormi zariadení, ktoré tvoria súčasti čistiarní odpadových vôd a úpravní vody.
   c/ Obchodná činnosť s chemikáliami a pomocnými prostriedkami pre úpravu vôd a čistenie odpadových vôd.
   22.07.1992Nové sidlo:
   Rybničná 40, Admin. budova BEZ Bratislava 835 54
   Nové predmety činnosti:
   Projekčná činnosť v investičnej výstavbe.
   Konzultačná činnosť v horeuvedenej oblasti.
   21.07.1992Zrušené sidlo:
   Závadská 6 Bratislava
   04.04.1991Nové obchodné meno:
   H Y D R O T E C H, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Závadská 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   a/ Navrhovanie, výroba, dodávka, montáž, skúšanie, intenzifikácia, rozširovanie, uvádzanie do prevádzky, vyhodnocovanie, optimalizácia a obchodná činnosť s čistiarňami odpadových vôd a úpravňami vôd.
   b/ Navrhovanie, výroba, dodávka, montáž, skúšanie, intenzifikácia, rozširovanie, uvádzanie do prevádzky, vyhodnocovanie, optimalizácia a obchodná činnosť s jednotlivými zariadeniami alebo súbormi zariadení, ktoré tvoria súčasti čistiarní odpadových vôd a úpravní vody.
   c/ Obchodná činnosť s chemikáliami a pomocnými prostriedkami pre úpravu vôd a čistenie odpadových vôd.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Vančo Závadská 6 Bratislava
   Chrysanthos Mavrommatis Makedonissis 47 Strovolos 153 Cyprus
   Ioannis Hadjivassilis 26 Road 34 Episkopi Cyprus