Vytvořte fakturu

FORMAT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.08.2015
Basic information
Obchodní název FORMAT
IČO 17315671
TIN 2020351630
DIČ SK2020351630
Datum vytvoření 06 Květen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FORMAT
Handlovská 19
85289
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 119 177 €
Zisk 7 022 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263813671, 0905398720, 0905398719, 0263813674, +421905398719, +421905398720
Date of updating data: 28.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 49,843
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 19,592
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 19,592
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 19,592
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,708
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 63
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 63
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,978
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,978
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,978
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,667
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 370
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,297
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,543
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,203
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,340
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 49,843
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,450
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,638
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,638
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,394
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,394
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,604
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,604
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,022
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,393
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,844
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,844
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 31,239
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,502
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,502
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,037
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,747
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,093
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,684
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,176
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 278
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 278
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,032
Date of updating data: 28.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 118,164
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 119,177
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 118,164
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 122
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 891
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,589
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,973
D. Služby (účtová skupina 51) 32,197
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 60,384
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 43,732
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,426
4. Sociální náklady (527, 528) 1,226
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,140
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,049
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,049
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,846
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,588
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 76,994
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,869
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2,868
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,060
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 707
2. Ostatní náklady (562A) 707
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 353
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,809
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,397
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,375
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,375
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,022
Date of updating data: 28.08.2015
Date of updating data: 28.08.2015