Vytvořte fakturu

Austrotherm - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.05.2016
Basic information
Obchodní název Austrotherm
IČO 17316189
TIN 2020312052
DIČ SK2020312052
Datum vytvoření 15 Duben 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Austrotherm
Magnetova 11
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 255 270 €
Zisk -59 813 €
Kapitál 7 131 261 €
Vlastní kapitál 2 941 226 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421249277244
Date of updating data: 11.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,185,611
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,719,451
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 16,766
2. Software (013) - /073, 091A/ 12,416
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 4,350
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,702,685
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 868,505
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,499,692
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 213,910
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 120,578
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,457,594
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 581,380
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 269,020
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 185,487
3. Výrobky (123) - /194/ 67,655
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 59,218
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 50
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 50
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 50
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,443,777
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,442,911
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,150
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,426,761
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 866
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 432,387
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,704
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 427,683
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,566
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,566
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,185,611
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,897,623
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,000,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,000,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,338,389
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 63,537
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 63,537
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 555,510
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 555,510
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -59,813
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,287,988
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 191,804
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 11,446
12. Odložený daňový závazek (481A) 180,358
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 650,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,126,452
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,019,875
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 989,401
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,474
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 35,694
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 22,746
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,576
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21,561
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 75,499
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33,290
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 42,209
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,244,233
Date of updating data: 11.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 11,212,184
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,255,270
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,097,644
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 6,011,047
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 103,493
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 13,635
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19,604
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,847
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,245,818
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,665,069
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,551,027
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -416
D. Služby (účtová skupina 51) 772,446
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 858,161
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 630,196
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 199,215
4. Sociální náklady (527, 528) 28,750
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 48,969
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 290,997
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 290,997
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 15,237
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 15,253
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,075
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,452
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,237,693
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 59
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 59
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 59
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 71,114
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 62,693
2. Ostatní náklady (562A) 62,693
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,421
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -71,055
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -61,603
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -1,790
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,890
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -4,680
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -59,813
Date of updating data: 11.05.2016
Date of updating data: 11.05.2016