Vytvořte fakturu

EMM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.06.2016
Basic information
Obchodní název EMM
IČO 17316260
TIN 2020316529
DIČ SK2020316529
Datum vytvoření 29 Duben 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EMM
Sekurisova 16
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 697 993 €
Zisk 198 277 €
Kontaktní informace
Email emmi@inter.emm.sk
webové stránky http://www.emminter.sk
Telefon(y) +421265311915, +421265311884
Mobile(y) +421907778829
Fax(y) 0260254901
Date of updating data: 09.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,181,677
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 788,471
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 10,991
2. Software (013) - /073, 091A/ 10,991
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 777,480
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 562,000
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 215,480
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,372,756
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 45,895
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 45,895
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 41,043
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 41,043
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,633,553
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,631,885
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,530
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,622,355
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,668
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,652,265
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,307
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,647,958
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 20,450
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,334
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 15,197
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,919
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,181,677
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,929,303
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 200,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 200,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 338,578
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 20,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 20,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,172,448
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,172,448
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 198,277
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,218,168
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 29,959
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 29,959
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,962,448
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,672,275
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 963,992
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,708,283
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 56,796
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 42,873
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 185,873
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,631
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 225,761
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 59,227
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 166,534
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 34,206
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 12,762
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 21,444
Date of updating data: 09.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 11,665,936
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,697,993
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,059,906
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,606,030
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 11,584
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,473
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,422,370
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,488,901
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,870,554
D. Služby (účtová skupina 51) 4,320,814
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,577,649
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,157,383
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 367,302
4. Sociální náklady (527, 528) 52,964
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,782
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 80,915
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 80,915
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -627
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76,381
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 275,623
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,985,667
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17,422
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,132
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,132
XII. Kurzové zisky (663) 16,290
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,680
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 14,497
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,183
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,258
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 270,365
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 72,088
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 91,815
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -19,727
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 198,277
Date of updating data: 09.06.2016