Vytvořte fakturu

STRABAG - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.06.2016
Basic information
Obchodní název STRABAG
IČO 17317282
TIN 2020316298
DIČ SK2020316298
Datum vytvoření 10 Červen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STRABAG
Mlynské Nivy 61/A
82518
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 175 817 955 €
Zisk 16 616 438 €
Kapitál 167 861 766 €
Vlastní kapitál 90 807 354 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245644620, 0253633627, 0326491637, 0326491638, 0337781330, 0415076211, 0415076212, 0415076222, 0415
Mobile(y) +421903625381, +421903775412
Fax(y) 0232623361
Date of updating data: 06.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 212,657,181
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 67,572,399
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 24,386,047
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 5,755,422
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,360,432
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,770,009
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 587
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 97,732
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 401,865
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 43,186,352
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 43,186,352
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 141,814,864
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,720,108
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,720,096
4. Zvířata (124) - /195/ 12
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 14,157,350
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 11,848,824
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,848,824
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 2,308,526
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 110,838,346
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 82,648,377
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 82,648,377
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 91,156
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 138,905
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 27,959,908
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,099,060
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 41,045
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,058,015
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,269,918
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 96,972
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 3,172,946
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 212,657,181
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 97,385,407
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 66,388
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 66,388
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 10,582,684
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 98,371
2. Ostatní fondy (427, 42X) 98,371
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 3,148,675
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 3,148,675
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 66,866,212
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 66,866,212
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,616,438
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 115,271,774
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 9,751,614
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 9,568,490
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 9,568,490
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 183,124
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 3,611,363
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 3,611,363
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 100,815,750
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 91,589,352
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 91,589,352
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 2,556,615
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,787,127
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 667,887
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 388,180
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 826,589
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,093,047
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 458,304
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 634,743
Date of updating data: 06.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 175,889,385
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 175,817,955
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 36,857,705
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 133,004,884
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 67,172
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 563,127
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,325,067
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 172,228,759
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 50,306,576
D. Služby (účtová skupina 51) 95,079,919
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,637,616
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,031,311
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,308,399
4. Sociální náklady (527, 528) 297,906
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 236,246
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,495,918
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,495,918
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 195,876
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 861,305
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,415,303
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,589,196
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 24,543,266
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,074,492
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 15,000,000
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 15,000,000
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 71,430
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 63,213
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8,217
XII. Kurzové zisky (663) 3,062
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,486,845
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10,047
2. Ostatní náklady (562A) 10,047
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 734
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,476,064
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 13,587,647
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,176,843
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 560,405
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 727,437
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -167,032
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,616,438
Date of updating data: 06.06.2016
Date of updating data: 06.06.2016