Vytvořte fakturu

SOFTWARE PARTNER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SOFTWARE PARTNER
IČO 17318645
TIN 2020295508
DIČ SK2020295508
Datum vytvoření 01 Červenec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOFTWARE PARTNER
Pluhová 55
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 351 428 €
Zisk 36 349 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244644084, 0244644085, 0244645201
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 574,011
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 175,783
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 175,783
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 143,142
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 32,641
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 394,833
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 66,764
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 66,764
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 183,288
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 183,288
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 183,288
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 144,781
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,919
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 141,862
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,395
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,508
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,887
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 574,011
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 94,346
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 50,693
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 50,693
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 36,349
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 479,665
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 93,514
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 195
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 93,319
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 25,980
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 350,387
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 282,154
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 282,154
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,396
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13,853
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,316
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 40,837
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,831
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,784
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,784
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,351,434
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,351,428
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,077,516
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 193,606
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80,306
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,278,996
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,786,171
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 28,244
D. Služby (účtová skupina 51) 189,461
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 215,300
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 154,942
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 55,204
4. Sociální náklady (527, 528) 5,154
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,276
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 36,668
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 36,668
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,405
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,471
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 72,432
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 267,246
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,836
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 13,138
2. Ostatní náklady (562A) 13,138
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 14
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,684
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,830
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 50,602
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 14,253
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 14,253
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 36,349
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015