Vytvořte fakturu

COMERT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název COMERT
IČO 17318793
TIN 2020334943
DIČ SK2020334943
Datum vytvoření 18 Červen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMERT
Daxnerovo námestie 2
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 283 582 €
Zisk -9 355 €
Kapitál 54 899 €
Vlastní kapitál 4 970 €
Kontaktní informace
Email comert@comert.sk
Telefon(y) 0905283839, 0252965286
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 34,015
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 27,890
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16,508
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,835
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,828
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,109
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,459
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 47,850
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -4,383
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 11,620
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 11,620
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,162
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -7,810
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,355
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 52,233
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 213
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 50,445
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,548
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 498
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,526
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 32,873
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,575
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 283,582
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 266,855
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 13,734
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,700
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 293
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 291,748
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 242,606
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,292
C. Služby (účtová skupina 51) 19,676
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,796
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,422
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 13,444
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,512
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,166
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,015
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,189
M. Úrokové náklady (562) 232
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 36
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 921
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,189
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,355
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,355
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17318793 TIN: 2020334943 DIČ: SK2020334943
 • Sídlo: COMERT, Daxnerovo námestie 2, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Červen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Michal Marušinec Štetinova 5 Bratislava 811 06 23.08.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Michal Marušinec 11 620 € (100%) Štetinova 5 Bratislava 811 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.01.2014Nové sidlo:
   Daxnerovo námestie 2 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Marušinec Štetinova 5 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Marušinec Štetinova 5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 23.08.2005
   29.01.2014Zrušené sidlo:
   Bieloruská 64 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Bc. Michal Marušinec Štetinova 5 Bratislava 811 06
   Ing. Peter Marušinec Špitálska 9 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Marušinec Špitálska 9 Bratislava 811 08
   Bc. Michal Marušinec Štetinova 5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 23.08.2005
   19.01.2006Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj výpočtovej, kancelárskej techniky, elektroniky
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, kúpa a predaj reklamných predmetov v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov a prístrojov
   automatizované spracovanie údajov
   reklamná a propagačná činnosť
   zhotovenie www stránok a ich následná aktualizácia
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reprografické práce
   administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
   lektorská a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
   Noví spoločníci:
   Bc. Michal Marušinec Štetinova 5 Bratislava 811 06
   Ing. Peter Marušinec Špitálska 9 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Marušinec Špitálska 9 Bratislava 811 08
   Bc. Michal Marušinec Štetinova 5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 23.08.2005
   18.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Marušinec Bieloruská 64 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Marušinec Bieloruská 64 Bratislava
   02.08.1995Nové obchodné meno:
   COMERT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bieloruská 64 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v oblasti výpočtovej, kancelárskej techniky, elektroniky
   poskytovanie softwaru, predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   nákup, predaj a sprostredkovanie v oblasti informatiky
   laesing v uvedených oblastiach
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v uvedených oblastiach
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Marušinec Bieloruská 64 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Marušinec Bieloruská 64 Bratislava
   01.08.1995Zrušené obchodné meno:
   COMERT spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jarošova 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ kompletizácia PC počítačov, zabezpečovanie programového vybavenia /softwaru/ všetkého druhu, EDU software
   b/ dovoz počítačov a príslušenstva, kopírovacích strojov, telefaxov, písacích strojov, spotrebnej elektroniky, audiovizuálnej techniky
   c/ poradenské služby, servis, konzultácie a školenia k vyššie-uvedeným bodom
   d/ obchod, dovoz a vývoz a leasing tovarov, ktoré súvisia s predmetom podnikania a inými oblasťami aktivít /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   e/ poskytovanie a preberanie leasingových služieb obchodného a neobchodného charakteru
   f/ účasť na podnikaní v oblasti cestovného ruchu, prevádzkovanie zariadení pre šport, ubytovanie a voľný čas leasingovou formou prenájmu.
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Stanislav Dzurjanin Jakubovského 115 Bratislava
   Ľubica Lániková Nová 1247 Kúty
   Ing. Ladislav Magdolén Bernolákova 408 Chynorany
   Ing. Peter Marušinec Bieloruská 64 Bratislava
   Dušan Hanic Ettenhauserstrasse 58 Wetzikon 8620 Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.06.1991Nové obchodné meno:
   COMERT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jarošova 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ kompletizácia PC počítačov, zabezpečovanie programového vybavenia /softwaru/ všetkého druhu, EDU software
   b/ dovoz počítačov a príslušenstva, kopírovacích strojov, telefaxov, písacích strojov, spotrebnej elektroniky, audiovizuálnej techniky
   c/ poradenské služby, servis, konzultácie a školenia k vyššie-uvedeným bodom
   d/ obchod, dovoz a vývoz a leasing tovarov, ktoré súvisia s predmetom podnikania a inými oblasťami aktivít /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   e/ poskytovanie a preberanie leasingových služieb obchodného a neobchodného charakteru
   f/ účasť na podnikaní v oblasti cestovného ruchu, prevádzkovanie zariadení pre šport, ubytovanie a voľný čas leasingovou formou prenájmu.
   Noví spoločníci:
   RNDr. Stanislav Dzurjanin Jakubovského 115 Bratislava
   Ľubica Lániková Nová 1247 Kúty
   Ing. Ladislav Magdolén Bernolákova 408 Chynorany
   Ing. Peter Marušinec Bieloruská 64 Bratislava
   Dušan Hanic Ettenhauserstrasse 58 Wetzikon 8620 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia