Vytvořte fakturu

SORIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Obchodní název SORIA
IČO 17318807
TIN 2020477888
DIČ SK2020477888
Datum vytvoření 10 Červen 1991
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo SORIA
Révová 7
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 583 877 €
Zisk 981 688 €
Kapitál 10 484 317 €
Vlastní kapitál 7 333 380 €
Kontaktní informace
Email klementova@sgfm.sk
Telefon(y) 0232151262
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 13,067,390
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 10,098,331
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,984,828
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 330,247
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,462,107
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 192,474
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 8,113,503
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,927,693
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 1,667,941
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 100,000
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 2,639,254
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 778,615
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,966,187
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,881,046
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 102,270
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,270
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,778,776
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,085,141
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 18,519
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,066,622
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,872
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,872
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,067,390
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,357,664
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 345,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 345,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 69,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 69,000
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 1,332,853
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 1,332,853
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,629,123
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,629,123
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 981,688
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,709,726
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 237,680
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,844
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 228,836
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 2,932,412
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,260,931
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 154,264
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 154,264
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,640
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 533
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 344
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,800
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,034,350
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,436
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,436
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 276,267
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 576,579
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 583,877
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 568,246
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,333
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,298
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 457,424
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,901
D. Služby (účtová skupina 51) 252,447
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,442
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,077
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,842
4. Sociální náklady (527, 528) 523
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,141
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 146,059
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 146,059
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,434
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 126,453
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 296,898
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,132,634
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 5,155
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 1,052,961
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 1,052,961
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 63,624
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 63,624
XII. Kurzové zisky (663) 10,865
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 29
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 268,135
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 95,934
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 164,012
2. Ostatní náklady (562A) 164,012
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,041
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,148
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 864,499
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 990,952
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,264
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,264
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 981,688
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016