Vytvořte fakturu

G.P.R. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název G.P.R.
IČO 17319463
TIN 2020334899
DIČ SK2020334899
Datum vytvoření 27 Červen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo G.P.R.
Rybničná 40/E
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 486 620 €
Zisk -456 €
Kapitál 3 106 261 €
Vlastní kapitál 1 925 993 €
Kontaktní informace
Email obchod@gpr.sk
webové stránky http://www.gpr.sk
Telefon(y) +421249491919, +421249491920, +421249491929, +421249491930, +421249491939, +421249491940
Mobile(y) +421905448822, +421905641359, +421905747039, +421907846012, +421915769219
Fax(y) 0249491920, 0249491930
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,770,413
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 858,243
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 858,243
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 739,835
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 117,388
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 821
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 199
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,910,497
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,013,174
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,013,174
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 419,630
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 418,651
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 418,651
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 230
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 749
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 477,693
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,377
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 475,316
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,673
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,673
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,770,413
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,925,537
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 115,572
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,327
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,327
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,802,454
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,802,454
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -456
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 844,876
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 62,381
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,049
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 23,884
12. Odložený daňový závazek (481A) 37,448
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 757,805
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 541,631
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 541,631
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 82,528
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,700
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 11,358
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 71,568
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35,020
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 24,690
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 24,690
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,686,621
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,486,620
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,611,713
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 74,908
V. Aktivace (účtová skupina 62) 771,496
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,503
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,467,083
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,690,004
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 847,328
D. Služby (účtová skupina 51) 476,914
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 357,253
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 259,194
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 89,503
4. Sociální náklady (527, 528) 8,556
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15,241
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 71,338
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 71,338
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -9,673
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,678
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,537
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 443,871
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,828
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,794
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,794
XII. Kurzové zisky (663) 34
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,193
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,801
2. Ostatní náklady (562A) 4,801
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,141
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,251
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,365
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,172
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 12,628
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,948
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 9,680
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -456
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015