Vytvořte fakturu

TAMEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TAMEX
IČO 17319871
TIN 2020350035
DIČ SK2020350035
Datum vytvoření 21 Srpen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TAMEX
Maďarská 23A/710
85110
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 956 356 €
Zisk 5 312 €
Kapitál 1 118 442 €
Vlastní kapitál 551 117 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.tamex.sk
Mobile(y) +421911345199, +421911345229, +421948177426, +421948182247, +421902288888, +421903556600, +421902352455, +421902299999, +421903224003, +421911222550, +421910909
Fax(y) 0244454935
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,115,179
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 447,317
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 5,255
2. Software (013) - /073, 091A/ 5,255
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 442,062
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 282,926
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 120,796
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 38,340
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 664,720
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 239,247
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 21,333
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 10,920
3. Výrobky (123) - /194/ 51,443
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 153,117
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 2,434
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 67,873
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 64,109
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 64,109
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,403
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 361
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 357,600
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,005
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 355,595
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,142
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,019
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 123
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,115,179
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 546,781
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,335
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,335
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 530,494
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 571,005
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -40,511
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,312
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 553,824
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 24,921
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 22,647
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,319
12. Odložený daňový závazek (481A) 955
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 520,195
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 66,514
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,514
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 429,281
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,359
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,649
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,392
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,708
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,708
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 14,574
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 14,574
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 939,558
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 956,356
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 635,176
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 6,164
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 298,218
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,134
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 15,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 164
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 937,022
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 443,551
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 36,793
D. Služby (účtová skupina 51) 193,111
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 221,478
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 159,751
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 56,198
4. Sociální náklady (527, 528) 5,529
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,215
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 32,806
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 32,806
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,068
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,334
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 267,237
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 857
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 28
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 28
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 829
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,035
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,154
2. Ostatní náklady (562A) 2,154
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 43
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,838
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,178
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,156
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,844
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,885
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -41
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,312
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015