Vytvořte fakturu

INGSTEEL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.06.2016
Basic information
Obchodní název INGSTEEL
IČO 17320429
TIN 2020318322
DIČ SK2020318322
Datum vytvoření 02 Srpen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INGSTEEL
Tomášiková 17
82009
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 68 281 455 €
Zisk 235 589 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0415166064, 0248269111
Fax(y) 0248269101
Date of updating data: 30.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 39,031,611
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,200,703
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 49,523
2. Software (013) - /073, 091A/ 49,523
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,867,007
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 15,657
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,079,648
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 544,609
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 227,093
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 6,284,173
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 314,185
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 5,421,560
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 548,428
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 29,737,201
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,667,416
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,040,769
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,626,647
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,377,504
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 2,377,504
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,377,504
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 22,424,191
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 22,108,510
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 531,352
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,577,158
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ -132,989
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 49,493
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 399,177
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,268,090
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,748
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,255,342
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 93,707
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 82,785
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 10,922
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 39,031,611
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,229,230
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,000,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,000,000
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 100,000
2. Ostatní fondy (427, 42X) 100,000
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -102,382
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) -102,382
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 10,996,023
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 10,996,023
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 235,589
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,801,258
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,310,953
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 2,465,351
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 2,465,351
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 800,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 37,427
12. Odložený daňový závazek (481A) 8,175
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 18,865
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 18,865
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 21,391,284
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 20,849,936
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,158,354
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,691,582
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 125,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 108,334
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 66,316
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 101,530
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 140,168
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 201,820
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 201,820
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,878,336
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,123
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 1,123
Date of updating data: 30.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 66,028,475
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 68,281,455
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 66,028,475
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -271,875
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 836,996
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,687,859
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 67,599,499
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,314,574
D. Služby (účtová skupina 51) 48,996,465
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,611,070
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,911,515
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 650,275
4. Sociální náklady (527, 528) 49,280
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 121,994
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 386,323
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 386,323
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 363,490
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 31,918
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,773,665
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 681,956
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,445,561
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 39,539
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 1,600
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 1,600
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8,452
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 8,452
XII. Kurzové zisky (663) 28,330
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,157
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 323,771
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 76,016
2. Ostatní náklady (562A) 76,016
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 11,718
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 236,037
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -284,232
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 397,724
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 162,135
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 170,716
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -8,581
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 235,589
Date of updating data: 30.06.2016
Date of updating data: 30.06.2016