Vytvořte fakturu

Auto Palace Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Auto Palace Bratislava
IČO 17320712
TIN 2020312470
DIČ SK2020312470
Datum vytvoření 01 Srpen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Auto Palace Bratislava
Vajnorská 136/C
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 710 056 €
Zisk 230 467 €
Kontaktní informace
Email informaciev@autopalace.sk
webové stránky http://www.autopalace.sk
Telefon(y) +421232158341
Fax(y) 0235158333, 0263810019
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,435,249
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,617,042
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 51,799
2. Software (013) - /073, 091A/ 51,799
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,565,243
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,476
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,556,011
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,756
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,755,593
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,798,430
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,798,430
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,823,381
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,733,113
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66,884
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,666,229
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 85,071
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,197
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 133,782
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,522
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 125,260
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 62,614
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,356
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 54,258
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,435,249
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 730,936
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 4,346,417
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 745
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 745
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,441
2. Ostatní fondy (427, 42X) 1,441
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,854,773
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,293,154
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,147,927
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 230,467
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,693,441
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 13,023
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 13,023
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,456,213
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,093,554
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,290
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,008,264
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 200,000
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 580
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 82,549
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 53,346
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,480
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,704
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 215,278
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 106,778
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 108,500
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,008,927
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 10,872
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 3,133
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 7,739
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 27,147,253
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 27,710,056
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 22,480,187
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,768,399
V. Aktivace (účtová skupina 62) 170,260
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,898,667
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 392,543
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,389,431
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 20,165,294
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 344,142
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 129,824
D. Služby (účtová skupina 51) 1,651,671
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,651,487
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,224,766
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 4,900
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 402,322
4. Sociální náklady (527, 528) 19,499
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,207
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 383,599
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 388,399
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -4,800
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,669,008
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 10,601
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 376,598
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 320,625
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,127,915
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,279
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 26
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 26
XII. Kurzové zisky (663) 90
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,163
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 88,552
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 61,452
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 10,199
2. Ostatní náklady (562A) 51,253
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6,340
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 20,760
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -87,273
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 233,352
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,885
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,885
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 230,467
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17320712 TIN: 2020312470 DIČ: SK2020312470
 • Sídlo: Auto Palace Bratislava, Vajnorská 136/C, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Srpen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Karel Klouda Pod Markétou 43 Praha 10 - Hájek 104 00 Česká republika 01.01.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  De Binckhorst Investment Company B.V. 6 639 € (100%) 2516BK´s - Gravenhage Holadsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.03.2014Nový štatutárny orgán:
   Ralph Edgar Howie Klimentská 17 Praha 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 19.02.2014
   03.03.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Kopečný U Mlejnku 111 Praha - Východ 250 66 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   06.06.2013Nové obchodné meno:
   Auto Palace Bratislava s. r. o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 136/C Bratislava 831 04
   05.06.2013Zrušené obchodné meno:
   AUTO PALACE BRATISLAVA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Panónska cesta 33 Bratislava 851 04
   01.01.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karel Klouda Pod Markétou 43 Praha 10 - Hájek 104 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   Ing. Richard Kopečný U Mlejnku 111 Praha - Východ 250 66 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   31.12.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Strnad Staré Grunty 148 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.10.1996
   Ing. Jindřich Nevrla Lisztova 6 Praha 4 - Kunratice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 08.04.1999
   25.09.2010Nové predmety činnosti:
   správa bytového alebo nebytového fondu
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového alebo nebytového fondu
   čistiace a upratovacie služby
   čistenie a zimná údržba komunikácií
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   15.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Hermanus Johannes van Dijk Koningsveld 141 Delft 2628 LT Holandsko Vznik funkcie: 02.04.2007
   17.05.2007Nový štatutárny orgán:
   Michel Johannes Cornelissen Boterdijk 9 Malden 6581 AA Holandsko Vznik funkcie: 02.04.2007
   Hermanus Johannes van Dijk Koningsveld 141 Delft 2628 LT Holandsko Vznik funkcie: 02.04.2007
   04.01.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   opravy motorových vozidiel
   sprostredkovanie obchodu
   požičiavanie áut
   opravy karosérií
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   03.01.2005Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   opravy motorových vozidiel
   sprostredkovanie obchodu
   požičoiavanie áut.
   opravy karosérií
   03.12.2002Nový štatutárny orgán:
   Anton Strnad Staré Grunty 148 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.10.1996
   02.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Strnad Staré Grunty 148 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.10.1996
   20.06.2002Nové sidlo:
   Panónska cesta 33 Bratislava 851 04
   Nové predmety činnosti:
   opravy karosérií
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Strnad Staré Grunty 148 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.10.1996
   Ing. Jindřich Nevrla Lisztova 6 Praha 4 - Kunratice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 08.04.1999
   19.06.2002Zrušené sidlo:
   Panónska cesta 11 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Strnad Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   Ing. Jindřich Nevrla Lisztova 6 Praha 4 - Kunratice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 11 Bratislava 851 01
   09.05.2001Noví spoločníci:
   De Binckhorst Investment Company B.V. Binckhorstlaan 312-334 2516BK´s - Gravenhage Holadsko
   08.05.2001Zrušeny spoločníci:
   AUTOBINK HOLDING N.V., Binchorstlaan 312-334 S-gravenhagen Holandsko
   08.04.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jindřich Nevrla Lisztova 6 Praha 4 - Kunratice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 11 Bratislava 851 01
   07.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Luboš Kolář Panónska 3308/11 Bratislava 851 04
   09.07.1998Nové predmety činnosti:
   požičoiavanie áut.
   18.10.1996Nové obchodné meno:
   AUTO PALACE BRATISLAVA s.r.o.
   Noví spoločníci:
   AUTOBINK HOLDING N.V., Binchorstlaan 312-334 S-gravenhagen Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Luboš Kolář Panónska 3308/11 Bratislava 851 04
   Anton Strnad Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   17.10.1996Zrušené obchodné meno:
   K.S.O., spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Luboš Kolář Vajnorská 92 Bratislava
   Karl Oppitzhauser Štúrová 37 Senec
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   Ing. Richard Kopečbný Dělostřelecká 17 Praha Česká republika
   Ing. Jindřich Nevrla Golfova 905 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Luboš Kolář Vajnorská 92 Bratislava
   Karl Oppitzhauser Štúrová 37 Senec
   31.01.1996Nové sidlo:
   Panónska cesta 11 Bratislava 851 01
   30.01.1996Zrušené sidlo:
   Topoľčianska 6 Bratislava 851 05
   26.10.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Luboš Kolář Vajnorská 92 Bratislava
   Karl Oppitzhauser Štúrová 37 Senec
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   Ing. Richard Kopečbný Dělostřelecká 17 Praha Česká republika
   Ing. Jindřich Nevrla Golfova 905 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Luboš Kolář Vajnorská 92 Bratislava
   25.10.1994Zrušeny spoločníci:
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   Karl Oppitzhauser Rudolf Pöpperl-Gasse 18 Bruck Leita Rakúsko
   Sabine Oppitzhauser Rudolf Pöpperl-Gasse 18 Bruck Leita Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   07.09.1994Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   opravy motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   Karl Oppitzhauser Rudolf Pöpperl-Gasse 18 Bruck Leita Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karl Oppitzhauser Štúrová 37 Senec
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   06.09.1994Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v oblasti spotrebného priemyslu
   predaj motorových vozidiel
   servisná a opravárenská činnosť
   dovoz, vývoz v hore uvedených činnostiach podľa povolení a v zmysle platných československých právnych predpisov o hospodárskych stykoch so zahraničím a predpisoch s nimi súvisiacich, podľa povolenia FMZO č. reg. 108008258
   sprostredkovanie predaja motorových vozidiel, ich náhradných dielov a doplnkov
   sprostredkovanie predaja v oblasti spotrebného tovaru
   Zrušeny spoločníci:
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   Karl Oppitzhauser Rudolf Pöpperl-Gasse 18 Bruck Leita Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.08.1991Nové obchodné meno:
   K.S.O., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Topoľčianska 6 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v oblasti spotrebného priemyslu
   predaj motorových vozidiel
   servisná a opravárenská činnosť
   dovoz, vývoz v hore uvedených činnostiach podľa povolení a v zmysle platných československých právnych predpisov o hospodárskych stykoch so zahraničím a predpisoch s nimi súvisiacich, podľa povolenia FMZO č. reg. 108008258
   sprostredkovanie predaja motorových vozidiel, ich náhradných dielov a doplnkov
   sprostredkovanie predaja v oblasti spotrebného tovaru
   Noví spoločníci:
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   Sabine Oppitzhauser Rudolf Pöpperl-Gasse 18 Bruck Leita Rakúsko
   Karl Oppitzhauser Rudolf Pöpperl-Gasse 18 Bruck Leita Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia