Vytvořte fakturu

Auto Palace Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.01.2017
Basic information
Obchodní název Auto Palace Bratislava
IČO 17320712
TIN 2020312470
DIČ SK2020312470
Datum vytvoření 01 Srpen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Auto Palace Bratislava
Vajnorská 136/C
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 36 622 933 €
Zisk 778 980 €
Kontaktní informace
Email informaciev@autopalace.sk
webové stránky http://www.autopalace.sk
Telefon(y) +421232158341
Fax(y) 0235158333, 0263810019
Date of updating data: 02.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,717,595
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,423,595
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 37,594
2. Software (013) - /073, 091A/ 37,594
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,386,001
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,091
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,376,610
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,300
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,233,038
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,911,148
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,911,148
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 264,947
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 264,947
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,048,380
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,782,064
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62,404
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,719,660
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 261,919
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,397
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,563
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,855
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,708
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 60,962
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,668
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 51,294
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,717,595
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,509,917
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 4,346,417
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 745
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 745
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,441
2. Ostatní fondy (427, 42X) 1,441
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,624,305
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,523,621
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,147,926
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 778,980
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,193,138
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 13,709
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 13,709
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,082,075
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,815,076
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 71,352
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,743,724
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,799
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 86,447
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 54,279
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 114,842
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,632
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 302,768
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 67,393
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 235,375
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,794,586
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 14,540
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2,184
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 12,356
Date of updating data: 02.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 35,929,205
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 36,622,933
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 30,086,084
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,101,319
V. Aktivace (účtová skupina 62) 342,912
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,741,802
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 350,816
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 35,906,567
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 26,838,669
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 505,768
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -14,371
D. Služby (účtová skupina 51) 2,057,768
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,982,182
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,461,598
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 935
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 493,955
4. Sociální náklady (527, 528) 25,694
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,811
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 426,074
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 431,674
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -5,600
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,666,917
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 27,397
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 409,352
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 716,366
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,142,481
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,095
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 18
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 18
XII. Kurzové zisky (663) 3
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,074
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 111,618
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 89,312
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 3,849
2. Ostatní náklady (562A) 85,463
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5,380
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 16,926
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -110,523
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 605,843
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -173,137
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 91,810
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -264,947
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 778,980
Date of updating data: 02.01.2017
Date of updating data: 02.01.2017